Cam 11, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Reading Test 4 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – ‘This Marvellous Invention’


Cam 11, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Reading Test 4 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – An Introduction to Film Sound


Cam 11, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Reading Test 4 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Research using twins

February 20, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 3, Reading Pas 3 – Giải thích đáp án, bài dịch, từ vựng

Cam 11 Reading Test 3 passage 3 – Đáp án có giải thích, bài dịch tiếng Việt, từ vựng – answer with explanation, highlighted vocabularies

February 17, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 3, Reading Pas 2 – Giải thích đáp án, bài dịch, từ vựng

Cambridge 11, Reading Test 3, Passage 2-Great Migrations – Dịch + Đáp án giải thích chi tiết + bảng keyword,+ bảng từ vựng


Cam 11, Test 3, Reading Passage 1 – Đáp án, bài dịch, từ vựng

Cambridge 11, Reading Test 3, Passage 1-The Story Of Silk – Dịch + Đáp án giải thích chi tiết + bảng keyword,+ bảng từ vựng


Cam 11, Test 2, Reading Pas 3 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cambridge 11, Test 2, Passag3-Neuroaesthetics – Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


Cam11, Test 2, Reading Pas 2 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cambridge 11, Test 2, Passage2-What destroyed the civilisation of the Easter Island – Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt

November 26, 2018 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam11, Test 2, Reading Pas 1- Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch -Raising the Mary Rose

Cambridge 11, Test 2, Passage 1-Raising the Mary Rose – Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


Cam 11, Reading, Test 1, Pas 3 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cambridge 11, Test 1, Passage 3-Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!