Multiple choice questions – Hướng dẫn làm bài Ielts Reading

Đây là một dạng khó trong các câu hỏi Ielts Reading và nó cũng thường xuất hiện trong các đề thi Ielts. Nó dùng để đánh giá khả năng lĩnh hội được các ý chính trong bài đọc và tìm kiếm các thông tin cụ thể của thí sinh. Do đó, các bạn cần phải nắm vững cách làm và luyện tập nhiều trước khi đi thi mới mong đạt điểm cao.

Multiple choice question trong Ielts reading yêu cầu bạn lựa chọn câu trả lời đúng trong số những đáp án cho trước.
Câu hỏi dạng này thường xuất hiện dưới 3 hình thức sau, trong đó hình thức thứ 1 xuất hiện nhiều hơn.
– Chọn 1 câu trả lời trong số 4 đáp án cho trước
– Chọn 2 câu trả lời trong số 5 đáp án cho trước
– Chọn hơn 2 câu trả lời trong số nhiều đáp án cho trước

Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 27-30 on your answer sheet.
27 In the second paragraph, the writer refers to a shape-matching test in order to illustrate
A. the subjective nature of art appreciation.
B. the reliance of modern art on abstract forms.
C. our tendency to be influenced by the opinions of others.
D. a common problem encountered when processing visual data.

Choose TWO letters, A-E.
Write the correct letters in boxes 25 and 26 on your answer sheet.
On what points do Hunt and Lipo disagree with Diamond?
A. the period when the moai were created
B. how the moai were transported
C. the impact of the moai on Rapanui society
D. how the moai were carved
E. the origins of the people who made the moai

Có câu hỏi yêu cầu tìm đến 5 đáp án như này (ít xuất hiện)

Choose FIVE letters, A-J.
Write the correct letters in boxes 18-22 on your answer sheet.
Which FIVE of the following claims about tidal power are made by the writer?
A. It is a more reliable source of energy than wind power.
B. It would replace all other forms of energy in Britain.
C. Its introduction has come as a result of public pressure.
D. It would cut down on air pollution.
E. It could contribute to the closure of many existing power stations in Britain.
F. It could be a means of increasing national income.
G. It could face a lot of resistance from other fuel industries.
H. It could be sold more cheaply than any other type of fuel.
I. It could compensate for the shortage of inland sites for energy production.
J. It is best produced in the vicinity of coastlines with particular features.

Và nó cũng có 2 cách hỏi khác nhau là:

– Hãy hoàn thành 1 câu
33.    The writer says that museums, heritage sites and theme parks
A.     often work in close partnership.
B.     try to preserve separate identities.

– Trả lời 1 câu hỏi
12.    How do schools deal with students who experience difficulties?
A.  They are given appropriate supplementary tuition.
B.  They are encouraged to copy from other pupils.

Và, câu hỏi này cũng có 2 vấn đề để hỏi là:

– Hỏi về quan điểm của người viết
33.    The writer thinks that the declaration ‘There is no bullying at this school’
A  is no longer true in many schools.
B  was not in fact made by many schools.

– Hỏi về thông tin thực tế mà người viết cung cấp trong bài đọc
12    How do schools deal with students who experience difficulties?
A  They are given appropriate supplementary tuition.
B  They are encouraged to copy from other pupils.

Một số bẫy thường xuất hiện với câu hỏi này:
– Có đủ thông tin trong bài đọc nhưng 1 thông tin sai.
Lưu ý: trước khi lựa chọn đáp án, hãy đọc kỹ lại câu hỏi và câu chứa thông tin trả lời, đọc hết câu chứa thông tin và nếu cần thì phải đọc cả câu trước và câu sau nó.

– Thông tin có vẻ đúng, nhưng không được nêu ra trong bài đọc mà chỉ là dựa trên suy luận logic
Lưu ý: không dựa trên kinh nghiệm hoặc kiến thức của bản thân để trả lời, tất cả thông tin để trả lời sẽ nằm trong bài đọc.

– Đáp án chứa nhiều từ giống trong bài đọc. Mặc dù chứa đúng từ nhưng nghĩa của câu có thể sai vì sự sắp xếp từ khác nhau trong câu hoặc có sự xuất hiện của một số từ khác làm biến đổi nghĩa.
Lưu ý: cần đọc kỹ và hiểu nghĩa của câu trong bài đọc cũng như câu đáp án trước khi lựa chọn

Tips:
– Không đọc bài đọc trước mà hãy đọc câu hỏi trước rồi mới tìm thông tin trả lời trong bài đọc.

– Gạch hoặc đánh dấu các lựa chọn mà ta thấy hoàn toàn sai trước, lúc này ta sẽ tập trung được hơn khi chỉ nhìn thấy những lựa chọn còn phân vân. (Thường có 2 lựa chọn dễ nhận biết là sai, 1 lựa chọn có vẻ đúng, và 1 đáp án đúng. )

– Trước khi quyết định lựa chọn đáp án, hãy đọc kỹ lại câu hỏi và câu chứa thông tin trong bài đọc.

– Thông tin trả lời của các câu hỏi được sắp xếp cùng trình tự với các câu hỏi, câu 4 sẽ xuất hiện sau câu 3 và trước câu 5.

– Đánh dấu phần chứa thông tin của các câu hỏi trong bài đọc. Việc này sẽ giúp bạn dễ xác định nơi nào sẽ chứa thông tin cho câu hỏi tiếp theo, vì thứ tự của câu hỏi sẽ trùng với thứ tự xuất hiện thông tin trong bài đọc.

– Nếu còn ít thời gian mà bạn không tìm ra câu trả lời, hãy lựa chọn theo cảm tính, dù gì bạn vẫn có 25% cơ hội đúng.

Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi dạng này qua 5 bước sau:

1. Đọc phần hướng dẫn của câu hỏi để nắm được chúng ta cần phải trả lời câu hỏi như thế nào: lựa chọn 1 hay 2 hay nhiều đáp án.

2. Đọc kỹ các câu hỏi:
– Xem đây là dạng trả lời câu hỏi hay hoàn thành câu.

– Xem về ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi, chúng chính là manh mối giúp ta biết loại thông tin gì cần tìm kiếm để trả lời. Một số từ ngữ hay gặp:

+ …mainly…/ the main… / …usually… / the majority… / the most… thường dùng để yêu cầu nhận dạng cái cần thiết nhất hoặc cái chính.
40    What would be the most appropriate subtitle for the article?
A.  Some scientific insights into how the brain responds to abstract art
B.  Recent studies focusing on the neural activity of abstract artists

+ …leads to / …ensures that… / …means that… / …cause… / …result… dùng cho câu hỏi lựa chọn về ảnh hưởng, kết quả, hậu quả
17.    Protecting large areas of the sea from commercial fishing would result in
A.  practical benefits for the fishing industry.
B.  some short-term losses to the fishing industry.

+ The writer suggests / claims/ makes a point (that)… thường dùng cho câu hỏi về ý kiến, quan điểm, khuyến nghị của tác giả
16.    What does the writer suggest about British conservation in the fourth paragraph?
A  It has failed to achieve its aims.
B  It is beginning to change direction.

+ The writer refers to… / …to show/illustrate… / …is an example of… dùng cho câu hỏi về điểm chung mà ví dụ được nêu ra để minh họa cho.
29. The writer mentions competitions on breakfast cereal packets as an example of how to
A  inspire creative thinking.
B  generate concise writing.

+ in order to achieve / do something… dùng để yêu cầu nhận dạng hành động hoặc công cụ tốt cho một mục đích cụ thể
12. Shuzo Ishida performs experiments in order to
A. improve skyscraper design.
B. be able to build new pagodas.

+ …is used for… / The main use/purpose of …is to…dùng để yêu cầu nhận dạng mục đích của một vật hoặc sự kiện
14.    The use of pesticides has contributed to
A.  a change in the way ecologies are classified by agroecologists.
B.  an imbalance in many ecologies around the world.

+ …because… / …as a result of… / …is caused by…dùng cho câu hỏi lựa chọn nguyên nhân
28. James Watson suggests that he and Francis Crick won the race to discover the DNA code because they
A.  were conscious of their own limitations.
B.  brought complementary skills to their partnership.

+ The writer’s conclusion/opinion/purpose….. / is best summarized as… / The writer concludes/believes that… / The writer’s main point is that… dùng cho câu hỏi lựa chọn kết luận, mục đích chính hay quan điểm chính của người viết
13. What is the writer’s overall purpose in writing this article?
A.  to compare different methods of dealing with auditory problems
B.  to provide solutions for overly noisy learning environments

+ What is the best title for the passage/…is the most suitable title for the passage… dùng cho câu hỏi lựa chọn ý chính, mục đích chính của bài
13.    What is the best title for this passage?
A.     The rise of the cinema star
B.     Cinema and novels compared

– Highlight keywords của câu hỏi, bạn sẽ dựa vào chúng để tìm kiếm thông tin trả lời trong bài đọc. (xem hướng dẫn sử dụng từ khoá để trả lời câu hỏi tại ĐÂY)

– Lưu ý :
+ Các từ mang tính giới hạn thông tin, ví dụ: mainly, majority, most: các lựa chọn đều được nêu hoặc đều quan trọng nhưng bạn cần phải tìm ra cái chính/nhất.

+ Not/not mentioned. Tất cả các lựa chọn đều được đề cập đến trong bài trừ 1 lựa chọn sẽ không được đề cập và đó là đáp án ta cần tìm.

3. Tìm phần chứa thông tin của đáp án trong bài đọc:
– Tìm từ khoá của câu hỏi trong bài đọc. Các bạn hãy tìm các từ khoá không thể hoặc khó biến đổi trước như tên riêng, con số, các từ dài dạng thuật ngữ… Sau đó tìm đến các từ khoá thuộc loại có thể biến đổi, chúng sẽ xuất hiện bằng dạng khác trong bài đọc như từ đồng nghĩa hoặc paraphrase. (xem hướng dẫn tìm từ khoá)

– Xác định (các) câu trong bài đọc chứa thông tin tương ứng với thông tin trong câu hỏi.

– Đọc kỹ thông tin xuất hiện quanh các từ khóa, hãy đọc cả câu chứa các từ khóa và nếu thấy cần thiết bạn phải đọc các câu trước và sau nó để hiểu rõ nghĩa.

– Lưu ý:
+ Thông tin trả lời của các câu hỏi được sắp xếp cùng trình tự với các câu hỏi, câu 4 sẽ xuất hiện sau câu 3 và trước câu 5.

+ Đánh dấu phần chứa thông tin của các câu hỏi trong bài đọc. Việc này sẽ giúp bạn xác định rõ nơi nào sẽ chứa thông tin cho câu hỏi tiếp theo, vì thứ tự của câu hỏi sẽ trùng với thứ tự xuất hiện thông tin trong bài đọc.

4. Đọc lại câu hỏi và các lựa chọn rồi xác định đáp án của câu hỏi.
– So sánh lại câu trong bài đọc tương ứng với câu hỏi, kiểm tra sự tương đồng giữa các từ khóa để chắc chắn không chọn nhầm thông tin để trả lời câu hỏi.

– Đọc kỹ các lựa chọn và so sánh với thông tin nêu ra trong bài
+ Highlight keywords của từng lựa chọn, tìm ra và chú ý đến những từ làm nên sự khác biệt giữa các lựa chọn.
+ Chọn ra đáp án có những từ khóa tương ứng với các từ khóa của câu chứa thông tin trong bài đọc và cùng nghĩa với thông tin trong bài đọc.

Lưu ý:
+ Từ ngữ sử dụng trong bài luôn được paraphrase khác với từ ngữ của đáp án đúng. Do đó bạn hãy để ý đến các từ đồng nghĩa khi so sánh lựa chọn với câu trong bài đọc.

+ Sẽ có những câu hỏi về ý của toàn bộ bài đọc như: the purpose of the passage, the main argument of the writer, the best title for the passage… Chúng ta cần tìm ra ý chính của toàn bộ bài đọc, không chọn đáp án là ý chính của một đoạn hoặc một phần của bài đọc.

5. Kiểm tra đáp án
– Đọc kỹ lại một lần nữa câu hỏi, câu trong bài đọc, và đáp án đã chọn để đảm bảo là đáp án mình chọn là đúng. Nếu thấy còn chưa chắc, hãy kiểm tra bằng phương pháp loại trừ cho từng lựa chọn.
+ Lựa chọn có ít nhất 1 từ khóa không thể tìm thấy trong bài đọc hoặc mặc dù có xuất hiện nhưng lại không có ý nghĩa liên quan -> Not Given -> Sai
+ Lựa chọn có tất cả các từ khóa tương ứng như trong bài đọc nhưng có 1 từ khóa có ý nghĩa ngược lại -> False -> Sai
+ Lựa chọn có tất cả các từ khóa tương ứng như trong bài đọc và có cùng nghĩa -> True -> Đúng

– Kiểm tra đã điền đáp án vào answer sheet chưa, lỗi này có vẻ buồn cười nhưng thực tế cho thấy cũng khá nhiều thí sinh quên điền.

Như vậy, với 5 bước làm bài giới thiệu trên đây chúng ta sẽ xử lý triệt để được dạng câu hỏi Multiple choice questions trong Ielts Reading. 5 bước này áp dụng cho cả loại lựa chọn 1, 2, và 3 đáp án.

Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng làm bài minh họa sau.

Cam 11 test 4 passage 2

Choose the correct letter, A, B, C or D
Write the correct letter in boxes 14—18 on your answer sheet.

14.    In the first paragraph, the writer makes a point that
A.  the director should plan the sound track at an early stage in filming.
B.  it would be wrong to overlook the contribution of sound to the artistry of films.
C.  the music industry can have a beneficial influence on sound in film.
D.  it is important for those working on the sound in a film to have sole responsibility for it.

15.    One reason that the writer refers to Humphrey Bogart is to exemplify
A.  the importance of the actor and the character appearing to have similar personalities.
B.  the audience’s wish that actors are visually appropriate for their roles.
C.  the value of the actor having had similar feelings to the character.
D.  the audience’s preference for dialogue to be as authentic as possible.

Bước 1: đọc hướng dẫn của câu hỏi ta thấy yêu cầu là tìm 1 đáp án đúng trong 4 lựa chọn A, B, C, D cho trước.

Bước 2: đọc kỹ các câu hỏi
– Ta thấy 2 câu hỏi này yêu cầu tìm đáp án đúng để hoàn thành câu đề bài.

– Xem ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi để nắm rõ vấn đề cần tìm của câu hỏi.

+ Câu 14: the writer makes a point that -> yêu cầu tìm vấn đề/quan điểm mà người viết nêu ra

+ Câu 15: One reason that the writer refers to Humphrey Bogart is to exemplify -> yêu cầu tìm điểm chung, lý do mà ví dụ được nêu ra để minh họa

– Highlight keywords của câu hỏi:
Câu 14:   In the first paragraph, the writer makes a point that
Câu 15: One reason that the writer refers to Humphrey Bogart is to exemplify

Bước 3: tìm phần chứa thông tin trong bài đọc
– Tìm từ khóa của câu hỏi và xác định đoạn chứa thông tin trả lời trong bài đọc:

+ Câu 14:   In the first paragraph, the writer makes a point that
First paragraph -> Tìm ở đoạn thứ I

Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound . A meaningful sound track is often as complicated as the image on the screen, and is ultimately just as much the responsibility of the director. The entire sound track consists of three essential ingredients: the human voice, sound effects and music. These three tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphases which in turn create desired effects .

+ Câu 15: One reason that the writer refers to Humphrey Bogart is to exemplify
Chắc chắn ta phải tìm từ khóa ở phần sau phần chứa từ khóa của câu 14, và ta thấy đoạn văn sau có chứa từ khóa tương ứng

Let us start with dialogue. As is the case with stage drama, dialogue serves to tell the story and expresses feelings and motivations of characters as well . Often with film characterization the audience perceives little or no difference between the character and the actor. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade; film personality and life personality seem to merge . Perhaps this is because the very texture of a performer’s voice supplies an element of character.

– Đọc kỹ thông tin xuất hiện quanh từ khóa và đảm bảo hiểu nghĩa.
+ Đoạn chứa thông tin của câu 14 có nội dung như sau:
Dù chúng ta có thể cho rằng phim chỉ cơ bản là một trải nghiệm về thị giác, chúng ta thật sự không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của âm thanh trong phim. Một bản nhạc phim có ý nghĩa là…… tạo nên những tác động mong muốn.

+ Đoạn của câu 15:
Chúng ta hãy bắt đầu với hội thoại. Như trong trường hợp kịch sân khấu, hội thoại dùng để kể chuyện và thể hiện cảm xúc cũng như động cơ của các nhân vật. Thường với sự khắc họa nhân vật trong phim khán giả nhận thấy rất ít hoặc không có sự khác biệt giữa nhân vật và diễn viên. Do vậy, lấy ví dụ, diễn viên Humphrey Bogart đóng vai Sam Spade; tính cách trong phim và tính cách ngoài đời có vẻ đồng nhất. Điều này có thể là do âm điệu chính xác của giọng nói của diễn viên đã cung cấp nên một thành phần chính của nhân vật.

Bước 4: đọc lại câu hỏi, các lựa chọn, xác định đáp án
– Đọc lại câu hỏi, kiểm tra lại sự tương đồng của các từ khóa giữa câu hỏi và các câu chứa thông tin trong bài đọc -> đảm bảo không xác định nhầm.

+ Câu 14:   In the first paragraph, the writer makes a point that
First paragraph -> Tìm ở đoạn thứ I -> hoàn toàn chính xác

Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound . A meaningful sound track is often as complicated as the image on the screen, and is ultimately just as much the responsibility of the director. The entire sound track consists of three essential ingredients: the human voice, sound effects and music. These three tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphases which in turn create desired effects .

+ Câu 15: Các từ khóa tương ứng hoàn toàn phù hợp với các từ khóa của câu hỏi.
One reason that the writer refers to Humphrey Bogart is to exemplify

Let us start with dialogue. As is the case with stage drama, dialogue serves to tell the story and expresses feelings and motivations of characters as well . Often with film characterization the audience perceives little or no difference between the character and the actor. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade; film personality and life personality seem to merge . Perhaps this is because the very texture of a performer’s voice supplies an element of character.

– Đọc kỹ các lựa chọn:

+ Xác định từ khóa của các lựa chọn.
* Câu 14:
A.  the director should plan the sound track at an early stage in filming.
B.  it would be wrong to overlook the contribution of sound to the artistry of films.
C.  the music industry can have a beneficial influence on sound in film.
D.  it is important for those working on the sound in a film to have sole responsibility for it.

* Câu 15 :
A.  the importance of the actor and the character appearing to have similar personalities.
B.  the audience’s wish that actors are visually appropriate for their roles.
C.  the value of the actor having had similar feelings to the character.
D.  the audience’s preference for dialogue to be as authentic as possible.

– Lựa chọn đáp án là những đáp án có từ khóa tương ứng và cùng nghĩa với thông tin trong bài đọc.

+ Câu 14: lựa chọn đap án B
Vì:
* Keywords: wrong = cannot afford ; overlook = underestimate ; contribution of sound to the artistry of film = the importance of film sound

B. it would be wrong to overlook the contribution of sound to the artistry of films.

Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound.

* Nghĩa của chúng tương đồng với nhau
B : sẽ là sai lầm khi bỏ qua tầm quan trọng của âm thanh đối với nghệ thuật làm phim.

Dù chúng ta có thể cho rằng phim chỉ cơ bản là một trải nghiệm về thị giác, chúng ta thật sự không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của âm thanh trong phim.

+ Câu 15: lựa chọn đáp án A
Vì:
* Keywords: actor and the character = the character and the actor = film personality and life personality ; appearing = audience perceives ; similar = little or no difference ; personalities = characterization = personality.

A.  the importance of the actor and the character appearing to have similar personalities.

Often with film characterization the audience perceives little or no difference between the character and the actor. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade; film personality and life personality seem to merge.

* Nghĩa của chúng là tương đồng
A. tầm quan trọng của người diễn viên và nhân vật có vẻ giống nhau về tính cách.

Thường với sự khắc họa nhân vật trong phim khán giả nhận thấy rất ít hoặc không có sự khác biệt giữa nhân vật và diễn viên. Do vậy, lấy ví dụ, diễn viên Humphrey Bogart đóng vai Sam Spade; tính cách trong phim và tính cách ngoài đời có vẻ đồng nhất.

Bước 5: kiểm tra đáp án
Kiểm tra lại lần nữa câu hỏi, đáp án có phù hợp với câu trong bài đọc không:

Câu 14: In the first paragraph, the writer makes a point that
B. it would be wrong to overlook the contribution of sound to the artistry of films.
Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound.

Trong đoạn thứ nhất, tác giả nêu lên luận điểm rằng
B : sẽ là sai lầm khi bỏ qua tầm quan trọng của âm thanh đối với nghệ thuật làm phim.
Dù chúng ta có thể cho rằng phim chỉ cơ bản là một trải nghiệm về thị giác, chúng ta thật sự không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của âm thanh trong phim.

Xem lại, ta thấy câu hỏi kết hợp với đáp án B có nghĩa phù hợp với thông tin nêu lên trong bài đọc. Nhưng, để chắc chắn hơn chúng ta cùng kiểm tra lại các đáp án khác bằng phương pháp loại trừ.(Sử dụng phương pháp loại trừ bằng cách áp dụng cách làm bài True, Fales, Not Given: câu nào có nghĩa trái ngược -> False -> Không chọn , câu nào thiếu ý hoặc không có dữ liệu -> Not Given -> Không chọn)

Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound . A meaningful sound track is often as complicated as the image on the screen, and is ultimately just as much the responsibility of the director. The entire sound track consists of three essential ingredients: the human voice, sound effects and music. These three tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphases which in turn create desired effects.

A. the director should plan the sound track at an early stage in filming.
Xuất hiện từ khóa sound track and the director nhưng không có dữ liệu về plan at an early stage -> Not Given -> Sai

C. the music industry can have a beneficial influence on sound in film.
Chỉ có từ khóa sound in film xuất hiện trong đoạn này, không có dữ liệu về music industrybeneficial influence -> Not Given -> Sai

D.  it is important for those working on the sound in a film to have sole responsibility for it.
Xuất hiện sound track, nhưng không có important, for those working on, sole -> Not Given -> Sai.

Từ việc xác định được 3 lựa chọn trên là sai và sự chứng minh lựa chọn B là đúng như ở trên, chúng ta hoàn toàn chắc chắn đáp án B là đáp án đúng của câu hỏi này.

Câu 15: One reason that the writer refers to Humphrey Bogart is to exemplify
A. the importance of the actor and the character appearing to have similar personalities.
Often with film characterization the audience perceives little or no difference between the character and the actor. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade; film personality and life personality seem to merge.

Một lý do mà người viết nêu ra Humpherey Bogart là để minh họa
A.  tầm quan trọng của người diễn viên và nhân vật có vẻ giống nhau về tính cách.
Thường với sự khắc họa nhân vật trong phim khán giả nhận thấy rất ít hoặc không có sự khác biệt giữa nhân vật và diễn viên. Do vậy, lấy ví dụ, diễn viên Humphrey Bogart đóng vai Sam Spade; tính cách trong phim và tính cách ngoài đời có vẻ đồng nhất.

Ta thấy câu hỏi kết hợp với đáp án A có nghĩa phù hợp với thông tin nêu lên trong bài đọc. Và để đảm bảo chắc chắn đúng, chúng ta cùng kiểm tra các lựa chọn khác để loại trừ.

Let us start with dialogue. As is the case with stage drama, dialogue serves to tell the story and expresses feelings and motivations of characters as well . Often with film characterization the audience perceives little or no difference between the character and the actor. Thus, for example, the actor Humphrey Bogart is the character Sam Spade; film personality and life personality seem to merge . Perhaps this is because the very texture of a performer’s voice supplies an element of character.

B. the audience’s wish that actors are visually appropriate for their roles.
actors are visually appropriate for their roles = little or no difference between the character and the actor, nhưng audience’s wish # audience perceives -> False -> Sai

C. the value of the actor having had similar feelings to the character.
actor having had similar feelings to the character = little or no difference between the character and the actor , nhưng không có thông tin về valuegiá trị -> Not Given -> Sai

D. the audience’s preference for dialogue to be as authentic as possible.
Không xuất hiện audience’s preferenceauthentic -> Not Given -> Sai

Chúng ta đã thấy rõ 3 đáp án trên là sai, cùng với chứng minh là đúng của đáp án A như ở trên -> chắc chắn đáp án A là đáp án đúng của câu hỏi này.

Trên đây là hướng dẫn giải dạng câu hỏi Multiple choice questions trong Ielts Reading và bài giải minh họa áp dụng 5 bước làm bài. Mình tin tưởng rằng các bạn sẽ hiểu rõ cách làm dạng câu hỏi này qua bài giảng trên. Tuy nhiên, không có phương pháp nào là phương pháp đúng cho tất cả mọi người, mà chỉ có phương pháp phù hợp với bạn hay không. Các bạn hãy thử áp dụng phương pháp này trong việc luyện tập kỹ năng Reading của mình xem nó có giúp ích được cho các bạn không nhé.

Các câu hỏi Multiple Choice trong sách Cambridge Test:

Question 25 – 26 Cam 11, Test 2, passage 2

Question 27 – 30 Cam 11, Test 2, passage 3

With love & passion!

P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Hà Nội của mình nhé.

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHKHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!