Cam 15, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – What is exploration?

Cam 15, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – What is exploration?

Cam 15 Test 1 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – What is exploration


Cam 15, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – Driverless cars

Cam 15 Test 1 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Driverless cars


Cam 15, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs – Nutmeg – a valuable spice

Cam 15 Test 1 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Nutmeg – a valuable spice

September 16, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Test 4 passage 3 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – ‘This Marvellous Invention’


Cam 11, Test 4, Reading Pas 2 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Test 4 passage 2 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – An Introduction to Film Sound


Cam 11, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch + Giải Thích Đáp Án + Vocabs

Cam 11 Test 4 passage 1 – bài dịch tiếng Việt, giải thích đáp án, bảng từ vựng quan trọng, keywords – Research using twins

February 20, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 3, Reading Pas 3 – Giải thích đáp án, bài dịch, từ vựng

Cam 11 Test 3 passage 3 – Đáp án có giải thích, bài dịch tiếng Việt, từ vựng – answer with explanation, highlighted vocabularies

February 17, 2020 in Giải+Keywords+Dịch Cam Tests , Reading

Cam 11, Test 3, Reading Pas 2 – Giải thích đáp án, bài dịch, từ vựng

Cambridge 11, Test 3, Passage 2-Great Migrations – Dịch + Đáp án giải thích chi tiết + bảng keyword,+ bảng từ vựng


Cam 11, Test 3, Reading Passage 1 – Đáp án, bài dịch, từ vựng

Cambridge 11, Test 3, Passage 1-The Story Of Silk – Dịch + Đáp án giải thích chi tiết + bảng keyword,+ bảng từ vựng


Cam 11, Test 2, Reading Pas 3 – Đáp án, giải thích, keywords, bài dịch

Cambridge 11, Test 2, Passag3-Neuroaesthetics – Dịch + Đáp án có giải thích chi tiết kèm các bảng keywords được sử dụng trong bài đọc và câu hỏi cùng với phần dịch tiếng Việt


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 1

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS THÁNG 1

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!