Cam 6, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – Doctoring sales


Cambridge Ielts 6 – Test 4 – Passage 1

Doctoring sales———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.Doctoring sales

Bán hàng trong ngành y

 

Pharmaceuticals is one of the most profitable industries in North America. But do the drugs industry’s sales and marketing strategies go too far?
   
Dược phẩm là một trong những ngành thu được nhiều lợi nhuận nhất ở Bắc Mỹ. Nhưng có phải các chiến lược bán hàng và tiếp thị của ngành công nghiệp thuốc tây đã đi quá xa?.
   
A. A few months ago Kim Schaefer, sales representative of a minor global pharmaceutical company, walked into a medical center in New York to bring information and free samples of her company’s latest products. That day she was lucky- a doctor was available to see her. ‘The last rep offered me a trip to Florida. What do you have?’ the physician asked. He was only half joking. Cách đây vài tháng, Kim Schaefer, đại diện bán hàng của một công ty dược phẩm toàn cầu lớn, bước vào một trung tâm y tế ở New York để mang đến thông tin và những mẫu sản phẩm mới nhất của công ty cô. Hôm đó cô ấy đã may mắn – một vị bác sĩ đã có mặt gặp cô. Đại diện cuối cùng của Hie đã đề nghị cho tôi một chuyến đi đến Florida. ‘Bạn có gì?’ Bác sĩ hỏi. Anh chỉ nửa đùa.
   
B. What was on offer that day was a pair of tickets for a New York musical. But on any given day what Schaefer can offer is typical for today’s drugs rep -a car trunk full of promotional gifts and gadgets, a budget that could buy lunches and dinners for a small county hundreds of free drug samples and the freedom to give a physician $200 to prescribe her new product to the next six patients who fit the drug’s profile. And she also has a few $ 1,000 honoraria to offer in exchange for doctors’ attendance at her company’s next educational lecture. Những gì được tặng ngày hôm đó là một cặp vé cho một vở nhạc kịch New York. Nhưng vào một ngày, những gì Schaefer có thể cung cấp là điển hình cho đại lý thuốc ngày nay – một cốp xe đầy những quà tặng quảng cáo và các dụng cụ, một túi tiền có thể mua hết bữa trưa và tối cho một quốc gia nhỏ, hàng trăm mẫu thuốc miễn phí và tự do để một bác sĩ nhận $200 cho việc kê toa thuốc mới của cô cho sáu bệnh nhân tiếp theo phù hợp với hồ sơ thuốc. Và cô cũng có một vài $1000 danh dự để đổi lại có được sự tham gia của bác sĩ tại bài giảng giáo dục tiếp theo của công ty cô.
   
C. Selling Pharmaceuticals is a daily exercise in ethical judgment. Salespeople like Schaefer walk the line between the common practice of buying a prospect’s time with a free meal, and bribing doctors to prescribe their drugs. They work in an industry highly criticized for its sales and marketing practices, but find themselves in the middle of the age-old chicken-or-egg question – businesses won’t use strategies that don’t work, so are doctors to blame for the escalating extravagance of pharmaceutical marketing? Or is it the industry’s responsibility to decide the boundaries? Bán dược phẩm là một bài tập hàng ngày về phán xét đạo đức. Các nhân viên bán hàng như Schaefer đi theo con đường giữa thực tiễn chung trong việc mua thời gian của một khách hàng tiềm năng cùng một bữa ăn miễn phí, với việc hối lộ các bác sĩ khi kê đơn thuốc của họ. Họ làm việc trong một ngành công nghiệp bị chỉ trích nặng nề vì hoạt động bán hàng và tiếp thị của mình, nhưng họ thấy mình ở giữa câu hỏi gà hay trứng có trước – các doanh nghiệp sẽ không sử dụng những chiến lược mà nó không hiệu quả, vì vậy có phải các bác sĩ sẽ đổ lỗi cho sự lãng phí leo thang của tiếp thị dược phẩm? Hay đó là trách nhiệm của ngành công nghiệp để quyết định ranh giới đó?.
   
D. The explosion in the sheer number of salespeople in the Reid- and the amount of funding used to promote their causes- forces close examination of the pressures, influences and relationships between drug reps and doctors. Salespeople provide much-needed information and education to physicians. In many cases the glossy brochures, article reprints and prescriptions they deliver are primary sources of drug education for healthcare givers. vVith the huge investment the industry has placed in face-to-face selling, sales people have essentially become specialists in one drug or group of drugs – a tremendous advantage in getting the attention of busy doctors in need of quick information. Sự bùng nổ số lượng lớn nhân viên bán hàng trong lĩnh vực này – và số tiền tài trợ thúc đẩy những nguyên nhân của họ – buộc phải kiểm tra chặt chẽ các sức ép, ảnh hưởng và những mối quan hệ giữa các đại diện nhà thuốc và bác sĩ. Nhân viên bán hàng cung cấp thông tin và sự giáo dục rất cần thiết cho bác sĩ. Trong nhiều trường hợp nhiều tờ rơi quảng cáo bóng loáng, những bài báo in lại và đơn thuốc mà họ cung cấp lại là những nguồn cơ bản của giáo dục về thuốc cho những người chăm sóc y tế. Cùng với sự đầu tư mạnh, nền công nghiệp đã đi vào bán hàng trực tiếp, nhân viên bán hàng về cơ bản đã trở thành chuyên gia về một loại thuốc hoặc nhóm thuốc – một ưu điểm lớn trong việc thu hút sự quan tâm của những bác sĩ bận rộn cần thông tin nhanh chóng.
   
E. But the sales push rarely stops in the office. The flashy brochures and pamphlets left by the sales reps are often followed up with meals at expensive restaurants, meetings in warm and sunny places, and an inundation of promotional gadgets. Rarely do patients watch a doctor write with a pen that isn’t emblazoned with a drug’s name, or see a nurse use a tablet not bearing a pharmaceutical company’s logo. Millions of dollars are spent by pharmaceutical companies on promotional products like coffee mugs, shirts, umbrellas, and golf balls. Money well spent? It’s hard to tell. I’ve been the recipient of golf balls from one company and I use them, but it doesn’t make me prescribe their medicine,’ says one doctor.’ I tend to think I’m not influenced by what they give me.’ Tuy nhiên, việc đẩy doanh số hiếm khi dừng lại ở văn phòng. Các tờ rơi nhỏ và tờ rơi do các đại diện bán hàng để lại thường được đi kèm cùng những bữa ăn tại các nhà hàng cao cấp, những cuộc họp ở những nơi nắng nóng và ấm áp, và một loạt các tiện ích quảng cáo. Hiếm khi bệnh nhân thấy một bác sĩ viết bằng bút mà không ghi tên của nhãn thuốc hoặc thấy một y tá dùng một viên thuốc mà không có biểu tượng của công ty dược phẩm. Hàng triệu đô la được chi tiêu bởi các công ty dược phẩm trên các sản phẩm quảng cáo như cốc cà phê, áo sơ mi, ô dù, và quả bóng golf. Liệu tiền có được chi tiêu tốt? Thật khó để nói. “Tôi đã nhận được những quả bóng golf từ một công ty và tôi sử dụng chúng, nhưng nó không làm tôi kê đơn thuốc của họ”, một bác sĩ nói. “Tôi có xu hướng nghĩ rằng tôi không bị ảnh hưởng bởi những gì họ cho tôi’.
   
F. Free samples of new and expensive drugs might be the single most effective way of getting doctors and patients to become loyal to a product. Salespeople hand out hundreds of dollars’ worth of samples each week-$7.2 billion worth of them in one year. Though few comprehensive studies have been conducted, one by the University of Washington investigated how drug sample availability affected what physicians prescribe. A total of 131 doctors self-reported their prescribing patterns-the conclusion was that the availability of samples led them to dispense and prescribe drugs that differed from their preferred drug choice. Các mẫu thuốc miễn phí mới và đắt tiền có thể là cách hiệu quả duy nhất để các bác sĩ và bệnh nhân trở nên trung thành với một sản phẩm. Các nhân viên bán hàng trao những mẫu thuốc trị giá hàng trăm đô la mỗi tuần – tương đương 7,2 tỷ đô la trong vòng một năm. Mặc dù một số nghiên cứu toàn diện đã được tiến hành, một nghiên cứu của Đại học Washington đã xem xét mẫu thuốc sẵn có ảnh hưởng như thế nào đến những gì bác sĩ kê đơn. Tổng cộng có 131 bác sĩ tự báo cáo các mẫu thuốc kê đơn của họ – kết luận là có sẵn các mẫu dẫn đến việc phân phối và kê những toa thuốc khác với lựa chọn thuốc ưa thích của họ.
   
G. The bottom line is that pharmaceutical companies as a whole invest more in marketing than they do in research and development. And patients are the ones who pay-in the form of sky-rocketing prescription prices for every pen that’s handed out, every free theatre ticket, and every steak dinner eaten. In the end, the fact remains that pharmaceutical companies have every right to make a profit and will continue to find new ways to increase sales. But as the medical world continues to grapple with what’s acceptable and what’s not, it is clear that companies must continue to be heavily scrutinized for their sales and marketing strategies. Điểm mấu chốt là các công ty dược phẩm như một tổng thể đầu tư nhiều về tiếp thị hơn là họ làm trong nghiên cứu và phát triển. Và bệnh nhân là những người trả tiền – theo hình thức giá toa thuốc trên trời – cho mỗi cây bút được trao, mỗi vé rạp hát miễn phí và mỗi bữa bít tết đã dùng. Cuối cùng thực tế vẫn là các công ty dược phẩm vẫn có quyền tạo ra lợi nhuận và sẽ tiếp tục tìm cách mới để tăng doanh thu. Nhưng khi thế giới y khoa tiếp tục vật lộn với những gì có thể chấp nhận được và điều gì không được, rõ ràng là các công ty phải tiếp tục được kiểm tra kỹ lưỡng về chiến lược bán hàng và tiếp thị của họ.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 6, Test 4, Reading Passage 1 – Doctoring sales  được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 6, Test 4, Reading Passage 1 – Doctoring sales

 

Cambridge IELTS 6: Test 4 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 6: Test 3 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngCÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!