Cam 6, Test 3, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The power of the big screen


Cambridge Ielts 6 – Test 3 – Passage 1

The power of the big screen———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.The power of the big screen

Sức mạnh của màn hình lớn

 

A The Lumière Brothers opened their Cinematographe, at 14 Boulevard des Capucines in Paris, to 100 paying customers over 100 years ago, on December 8, 1985. Before the eyes of the stunned, thrilled audience, photographs came to life and moved across a flat screen.

Anh em nhà Lumière đã mở Cinématographe của họ, tại 14 Boulevard des Capucines ở Paris, cho 100 khách hàng trả tiền hơn 100 năm trước, vào ngày 8 tháng 12 năm 1895. Trước những con mắt  kinh ngạc, xúc động của khán giả, những bức ảnh đã trở nên sống động và di chuyển qua một màn hình phẳng.

   

B So ordinary and routine has this become to us that it takes a determined leap of imagination to grasp the impact of those first moving images. But it is worth trying, for to understand the initial shock of those images is to understand the extraordinary power and magic of cinema, the unique, hypnotic quality that has made films the most dynamic, effective art form of the 20th century.

Vì vậy, điều bình thường và thói quen đến với chúng ta mà nó đã có một bước nhảy vọt kiên quyết của sự tưởng tượng để nắm bắt tác động của những hình ảnh chuyển động đầu tiên. Nhưng nó rất đáng để thử, vì để hiểu được sự choáng váng đầu tiên của những hình ảnh đó là để hiểu sức mạnh và sự diệu kỳ to lớn của nghệ thuật phim ảnh, chất lượng độc nhất, thôi miên mà đã khiến phim ảnh trở thành loại hình nghệ thuật năng động, hiệu quả nhất của thế kỷ 20.

   

C One of the Lumière Borthers’ earliest films was a 30-second piece which showed a section of a railway platform flooded with sunshine. A train appears and heads straight for the camera. And that is all that happens. Yet the Russian director Andrei Tarkovsky, one of the greatest of all film artists, described the film as a ‘work of genius’. ‘As the train approached,’ wrote Tarkovsky, ’panic started in the theatre: people jumped and ran away. That was the moment when cinema was born. The frightened audience could not accept that they were watching a mere picture. Pictures were still, only reality moved; this must, therefore, be reality. In their confusion, they feared that a real train was about to crush them.’

Một trong những bộ phim đầu tiên của anh em nhà  Lumière là một đoạn phim 30 giây trình chiếu một phần của một sân ga ngập nắng. Một đoàn tàu xuất hiện và tiến thẳng đến máy quay. Và đó là tất cả những gì xảy ra. Tuy nhiên, đạo diễn người Nga Andrei Tarkovsky, một trong những người vĩ đại nhất trong các nghệ sĩ điện ảnh, đã mô tả bộ phim như một ‘tác phẩm của thiên tài’. “Khi xe lửa tiến gần đến,” Tarkovsky đã viết, “sự hoảng sợ đã bắt đầu trong rạp phim: mọi người đã nhảy lên và bỏ chạy. Đó là khoảnh khắc mà điện ảnh ra đời. Những khán giả sợ hãi đã không thể chấp nhận rằng họ đang xem một bức ảnh đơn thuần. Các hình ảnh là tĩnh tại, chỉ có thực tế chuyển động; do đó, việc này phải là thực. Trong trạng thái rối loạn của họ, họ đã sợ rằng một chiếc xe lửa thực sự sắp đè nát họ.

   

D Early cinema audiences often experienced the same confusion. In time, the idea of films became familiar, the magic was accepted- but it never stopped being magic. Film has never lost its unique power to embrace its audience and transport them to a different world. For Tarkovsky, the key to that magic dynamic image of the real flow of events. A still picture could only imply the existence of time, while time in a novel passed at the whim of the reader. But in cinema, the real, objective flow of time was captured.

Các khán giả điện ảnh thời kỳ đầu thường xuyên trải nghiệm trạng thái rối loạn như vậy.  Theo thời gian, ý niệm về phim ảnh đã trở nên quen thuộc, sự kỳ diệu đã được chấp nhận – nhưng nó không bao giờ chấm dứt là sự kỳ diệu. Phim ảnh chưa bao giờ mất đi sức mạnh độc đáo của nó để ôm chặt khán giả và đưa họ đến một thế giới khác. Đối với Tarkovsky, chìa khóa là hình ảnh năng động kỳ diệu của dòng chảy chân thực của các sự kiện. Một hình ảnh tĩnh chỉ có thể hàm ý sự tồn tại của thời gian, trong khi thời gian trong một cuốn tiểu thuyết trôi qua ở ý tưởng của người đọc. Nhưng trong điện ảnh, dòng chảy thực tế khách quan của thời gian đã được ghi lại.

   

E One effect of this realism was to educate the world about itself. For cinema makes the world smaller. Long before people travelled to America or anywhere else, they knew what other places looked like; they knew how other people worked and lived. Overwhelmingly, the lives recorded at least in film fiction- have been American. From the earliest days of the industry, Hollywood has dominated the world film market. American imagery – the cars, the cities, the cowboys – became the primary imagery of film. Film carried American life and values around the globe.

Một hiệu ứng của chủ nghĩa hiện thực này là nhằm giáo dục thế giới về chính nó. Điện ảnh làm cho thế giới nhỏ hơn. Từ lâu trước khi con người di chuyển đến châu Mỹ hay bất cứ nơi nào khác, họ đã biết những nơi khác trông như thế nào; họ đã biết những người khác làm việc và sống như thế nào. Một cách trọn vẹn, cuộc sống được ghi lại ít nhất là trong phim viễn tưởng – người Mỹ là như vậy. Từ những ngày đầu tiên của ngành công nghiệp, Hollywood đã và đang thống trị thị trường điện ảnh thế giới. Hình ảnh của người Mỹ – xe hơi, thành phố, người cao bồi – đã trở thành những hình ảnh chính của phim ảnh. Phim ảnh đã đưa cuộc sống và những giá trị của người Mỹ đến khắp địa cầu.

   

F And, thanks to film, future generations will know the 20-th century more intimately than any other period. We can only imagine what life was like in the 14th century or in classical Rome. But the life of the modern world has been recorded on film in massive encyclopaedic detail. We shall be known better than any preceding generations.

Và, nhờ phim ảnh, các thế hệ tương lai sẽ biết về thế kỷ 20 chi tiết hơn hơn bất kỳ giai đoạn nào khác. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng cuộc sống đã là như thế nào trong thế kỷ 14 hoặc trong Hy Lạp cổ đại. Nhưng cuộc sống của thế giới hiện đại đã và đang được ghi lại trên phim rất chi tiết và với nhiều phạm vi rộng lớn. Chúng ta sẽ được biết đến nhiều hơn bất kỳ thế hệ trước nào.

   

G The ‘star’ was another natural consequence of cinema. The cinema star was effectively born in 1910. Film personalities have such an immediate presence that inevitably, they become super-real. Because we watch them so closely and because everybody in the world seems to know who they are, they appear more real to us than we do ourselves. The star as magnified human self is one of cinema’s most strange and enduring legacies.

Ngôi sao đã là một kết quả tự nhiên của điện ảnh. Ngôi sao điện ảnh đã được sinh ra thực sự vào năm 1910. Các nhân vật nổi tiếng trên phim có sự hiện diện ngay lập tức một cách chắc chắn, họ trở nên siêu thực. Bởi vì chúng ta xem họ một cách rất gần gũi và bởi vì tất cả mọi người trên thế giới dường như biết họ là ai, họ xuất hiện với chúng ta thật hơn so với chính bản thân chúng ta. Ngôi sao như chính bản thân loài người đã được phóng đại là một trong những di sản kỳ lạ và lâu dài nhất của nghệ thuật phim ảnh.

   

H Cinema has also given a new lease of life to the idea of the story. When the Lumiere Brothers and other pioneers began showing off this new invention, it was by no means obvious how it would be used. All that mattered at first was the wonder of movement. Indeed, some said that, once this novelty had worn off, cinema would fade away. It was no more than a passing gimmick, a fairground attraction.

Nghệ thuật phim ảnh cũng đã cải thiện cho ý niệm về truyện. Khi anh em nhà Lumière và những người tiên phong khác bắt đầu phô bày phát minh mới này, điều đó không có ý nghĩa rõ ràng cho việc nó sẽ được sử dụng như thế nào. Tất cả những thứ quan trọng ban đầu là sự kỳ diệu của sự chuyển động. Thực vậy, một số người đã nói thế, ngay khi sự mới lạ này đã dừng ảnh hưởng, điện ảnh sẽ dần tan biến. Nó đã không có gì hơn một thứ thu hút chú ý mà không có giá trị trôi qua, một sự thu hút có tính giải trí rộng lớn.

   

I Cinema might, for example, have become primarily a documentary form. Or it might have developed like television -as a strange noisy transfer of music, information and narrative. But what happened was that it became, overwhelmingly, a medium for telling stories. Originally these were conceived as short stories- early producers doubted the ability of audiences to concentrate for more than the length of a reel. Then, in 1912, an Italian 2-hour film was hugely successful, and Hollywood settled upon the novel-length narrative that remains the dominant cinematic convention of today.

Điện ảnh có thể, lấy ví dụ, đã trở thành một hình thức tài liệu chính. Hoặc nó có thể đã phát triển như truyền hình – như một sự truyền tải ầm ĩ lạ lẫm của âm nhạc, thông tin và những câu chuyện.

Nhưng những gì đã xảy ra là nó đã trở thành áp đảo, một phương tiện truyền thông để kể những câu chuyện. Ban đầu chúng được hình thành như truyện ngắn – các nhà sản xuất trước kia đã nghi ngờ khả năng tập trung của khán giả. Sau đó, vào năm 1912, một bộ phim 2 tiếng của Ý đã thành công rực rỡ, và Hollywood quyết định dựa vào cuốn tiểu thuyết dài mà vẫn là quy ước điện ảnh nổi bật của ngày hôm nay.

   
J And it has all happened so quickly. Almost unbelievably, it is a mere 100 years since that train arrived and the audience screamed and fled, convinced by the dangerous reality of what they saw, and, perhaps, suddenly aware that the world could never be the same again -that, maybe, it could be better, brighter, more astonishing, more real than reality. Và nó đã xảy ra rất nhanh. Gần như không thể tin được, chỉ mất 100 năm sau khi đoàn tàu đến và khán giả hét lên và chạy trốn, bị thuyết phục bởi thực tế nguy hiểm của những gì họ nhìn thấy, và, có lẽ, đột nhiên nhận thức được rằng thế giới sẽ không bao giờ như trước được nữa – Nó có thể trở nên tốt hơn, tươi sáng hơn, đáng kinh ngạc hơn va thực hơn cả thực tế. 

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 6, Test 3, Reading Passage 1 – The power of the big screen được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 6, Test 3, Reading Passage 1 – The power of the big screen

 

Cambridge IELTS 6: Test 3 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 6: Test 2 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 7 & 8

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS THÁNG 7 & 8

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!