Cam 8, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – The Little Ice Age
Cambridge Ielts 8 – Test 2 – Passage 2

The Little Ice Age———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.The Little Ice Age

Thời đại băng hà nhỏ

 

A This book will provide a detailed examination of the Little Ice Age and other climatic shifts, but, before I embark on that, let me provide a historical context. We tend to think of climate – as opposed to weather – as something unchanging, yet humanity has been at the mercy of climate change for its entire existence, with at least eight glacial episodes in the past 730,000 years. Our ancestors adapted to the universal but irregular global warming since the end of the last great Ice Age, around 10,000 years ago, with dazzling opportunism. They developed strategies for surviving harsh drought cycles, decades of heavy rainfall or unaccustomed cold; adopted agriculture and stock-raising, which revolutionised human life; and founded the world’s first pre-industrial civilisations in Egypt, Mesopotamia and the Americas. But the price of sudden climate change, in famine, disease and suffering, was often high. Cuốn sách này đưa ra một nghiên cứu chi tiết về Thời đại Băng hà nhỏ và những sự thay đổi khí hậu khác, nhưng trước khi bắt tay vào việc này, cho phép tôi đưa ra một bối cảnh lịch sử. Chúng ta thường nghĩ về khí hậu – trái ngược với thời tiết – như một điều gì đó bất biến, nhưng loài người đã ở trong tình trạng biến đổi khí hậu toàn bộ sự tồn tại của nó, với ít nhất tám kỳ băng hà trong 730,000 năm qua. Tổ tiên của chúng ta, bằng chủ nghĩa cơ hội rất đáng kinh ngạc, đã thích nghi với hiện tượng ấm lên bất thường trên toàn cầu kể từ sau khi kỷ Băng Hà lớn cuối cùng kết thúc khoảng 10 000 năm trước. Họ đã phát triển các phương thức để tồn tại qua các chu kỳ hạn hán khắc nghiệt, hàng thập kỷ mưa lớn hoặc lạnh bất thường; Nuôi trồng nông nghiệp và chăn nuôi, làm sống lại cuộc sống con người; Và thành lập các nền văn minh tiền công nghiệp đầu tiên trên thế giới ở Ai Cập, Mesopotamia và châu Mỹ. Nhưng loài người trả giá đắt bởi sự thay đổi khí hậu bất thường trong nạn đói, bệnh tật và đau khổ.
   
B The Little Ice Age lasted from roughly 1300 until the middle of the nineteenth century. Only two centuries ago, Europe experienced a cycle of bitterly cold winters; mountain glaciers in the Swiss Alps were the lowest in recorded memory, and pack ice surrounded Iceland for much of the year. The climatic events of the Little Ice Age did more than help shape the modern world. They are the deeply important context for the current unprecedented global warming. The Little Ice Age was far from a deep freeze, however; rather an irregular seesaw of rapid climatic shifts, few lasting more than a quarter-century, driven by complex and still little understood interactions between the atmosphere and the ocean. The seesaw brought cycles of intensely cold winters and easterly winds, then switched abruptly to years of heavy spring and early summer rains, mild winters, and frequent Atlantic storms, or to periods of droughts, light northeasterly winds, and summer heat waves. Thời đại băng giá nhỏ kéo dài từ khoảng năm 1300 cho đến giữa thế kỷ XIX. Chỉ hai thế kỷ trước, Châu u trải qua một giai đoạn mùa đông lạnh giá; Các sông băng trên núi ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ là thấp nhất trong lịch sử đã ghi nhận, và đóng băng quanh Iceland trong nhiều năm. Các sự kiện khí hậu của thời đại băng hà nhỏ đã làm được nhiều hơn không chỉ giúp hình thành thế giới hiện đại. Chúng là bối cảnh quan trọng cho hiện tượng nóng lên toàn cầu chưa từng có hiện nay. Thời đại băng giá nhỏ đã không còn ngập sâu trong băng, tuy nhiên; thay vào đó là sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, kéo dài hơn một phần tư thế kỷ, do những tương tác phức tạp và ít thấy giữa khí quyển và đại dương. Sự tương tác qua lại gây ra mùa đông lạnh giá và gió đông, sau đó đột ngột chuyển sang mưa nặng hạt mùa xuân và mưa sớm đầu mùa hè, mùa đông ôn hòa, và bão Đại Tây Dương tới thường xuyên, hoặc vào thời kỳ hạn hán, gió đông bắc thổi nhẹ và các đợt nắng nóng vào mùa hè. 
   
C Reconstructing the climate changes of the past is extremely difficult, because systematic weather observations began only a few centuries ago, in Europe and North America. Records from India and tropical Africa are even more recent. For the time before records began, we have only ‘proxy records’ reconstructed largely from tree rings and ice cores, supplemented by a few incomplete written accounts. We now have hundreds of tree-ring records from throughout the northern hemisphere, and many from south of the equator, too, amplified with a growing body of temperature data from ice cores drilled in Antarctica, Greenland, the Peruvian Andes, and other locations. We are close to a knowledge of annual summer and winter temperature variations over much of the northern hemisphere going back 600 years. Dựng lại những biến đổi khí hậu trong quá khứ là cực kỳ khó khăn, bởi vì các quan trắc thời tiết có hệ thống mới bắt đầu chỉ vài thế kỷ trước, ở châu u và Bắc Mỹ. Các bản ghi từ Ấn Độ và châu Phi nhiệt đới thậm chí còn mới hơn. Trong thời gian trước khi bản ghi bắt đầu, chúng tôi chỉ có các ‘bản ghi đại diện’ được dựng lại chủ yếu từ các vòng cây và lõi đá, được cung cấp bởi các báo cáo chưa đầy đủ. Giờ đây, chúng ta có hàng trăm bản ghi hằng năm từ khắp bắc bán cầu, và cũng có nhiều bản ghi từ phía nam của xích đạo, được mở rộng với dữ liệu nhiệt độ ngày càng tăng từ lõi băng được khoan thăm dò ở Nam Cực, Greenland, dãy núi Andes ở Peru và các địa điểm khác. Chúng tôi tiến gần tới hiểu biết liên quan tới sự thay đổi nhiệt độ mùa đông và mùa hè hàng năm ở phần lớn bán cầu bắc 600 năm gần đây. 
   
D This book is a narrative history of climatic shifts during the past ten centuries, and some of the ways in which people in Europe adapted to them. Part One describes the Medieval Warm Period, roughly 900 to 1200. During these three centuries, Norse voyagers from Northern Europe explored northern seas, settled Greenland, and visited North America. It was not a time of uniform warmth, for then, as always since the Great Ice Age, there were constant shifts in rainfall and temperature. Mean European temperatures were about the same as today, perhaps slightly cooler. Cuốn sách này là một câu chuyện lịch sử nói về sự thay đổi khí hậu trong suốt mười thế kỷ qua, và một số cách mà người dân châu u thích nghi với chúng. Phần một mô tả Thời kỳ Ấm Trung cổ, khoảng từ năm 900 đến 1200. Trong suốt ba thế kỷ này, những nhà thám hiểm Na-uy từ Bắc u đã khám phá vùng biển phía Bắc, định cư ở Greenland, và tới thăm Bắc Mỹ. Đó không phải là thời gian ấm áp đều, vì lúc đó, đã có những thay đổi liên tục về lượng mưa và nhiệt độ kể từ thời đại băng hà lớn. Nhiệt độ trung bình ở Châu Âu cũng giống như ngày nay, có lẽ lạnh hơn một chút.
   
E It is known that the Little Ice Age cooling began in Greenland and the Arctic in about 1200. As the Arctic ice pack spread southward, Norse voyages to the west were rerouted into the open Atlantic, then ended altogether. Storminess increased in the North Atlantic and the North Sea. Colder, much wetter weather descended on Europe between 1315 and 1319, when thousands perished in a continent-wide famine. By 1400, the weather had become decidedly more unpredictable and stormier, with sudden shifts and lower temperatures that culminated in the cold decades of the late sixteenth century. Fish were a vital commodity in growing towns and cities, where food supplies were a constant concern. Dried cod and herring were already the staples of the European fish trade, but changes in water temperatures forced fishing fleets to work further offshore. The Basques, Dutch, and English developed the first offshore fishing boats adapted to a colder and stormier Atlantic. A gradual agricultural revolution in northern Europe stemmed from concerns over food supplies at a time of rising populations. The revolution involved intensive commercial farming and the growing of animal fodder on land not previously used for crops. The increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock and offered effective protection. Thời đại băng giá nhỏ bắt đầu ở Greenland và Bắc cực vào khoảng năm 1200. Khi khối băng ở Bắc cực lan dần xuống phía nam, các chuyến tàu thám hiểm Na-uy được chuyển sang tuyến Đại Tây Dương mở rộng, sau đó tất cả kết thúc. Các cơn bão tăng lên ở Bắc Đại Tây Dương và Biển Bắc. Thời tiết lạnh, ẩm ướt giảm dần ở châu u từ năm 1315 đến năm 1319, khi hàng ngàn người bị chết trong nạn đói ở lục địa. Vào năm 1400, thời tiết đã trở nên khó đoán hơn trước, bão mạnh hơn, với những thay đổi đột ngột và nhiệt độ thấp đã lên tới cực điểm vào những thập kỷ lạnh giá cuối thế kỷ XVI. Cá là một mặt hàng quan trọng trong các thị trấn và thành phố đang phát triển, nơi mà mối quan tâm thường xuyên của họ là lương thực. Cá tuyết khô và cá trích là những mặt hàng chủ yếu của ngành thương mại cá châu u, nhưng những thay đổi về nhiệt độ nước buộc các đội tàu đánh cá phải làm việc xa bờ hơn. Xứ Basque, Hà Lan và Anh đã phát triển các tàu đánh cá xa bờ đầu tiên để thích nghi với Đại Tây Dương lạnh hơn và bão mạnh hơn. Cuộc cách mạng nông nghiệp ở Bắc u bắt nguồn từ mối lo ngại về nguồn cung cấp lương thực cùng thời điểm với sự tăng lên của dân số. Cuộc cách mạng này liên quan đến canh tác thương mại thâm canh và chăn nuôi gia súc trên đất bỏ hoang, không thể trồng cây. Năng suất tăng lên từ đất nông nghiệp đã khiến một số nước tự cung ứng ngũ cốc và gia súc và chống lại nạn đói một cách hiệu quả.
   
F Global temperatures began to rise slowly after 1850, with the beginning of the Modern Warm Period. There was a vast migration from Europe by land-hungry farmers and others, to which the famine caused by the Irish potato blight contributed, to North America, Australia, New Zealand, and southern Africa. Millions of hectares of forest and woodland fell before the newcomers’ axes between 1850 and 1890, as intensive European farming methods expanded across the world. The unprecedented land clearance released vast quantities of carbon dioxide into the atmosphere, triggering for the first time humanly caused global warming. Temperatures climbed more rapidly in the twentieth century as the use of fossil fuels proliferated and greenhouse gas levels continued to soar. The rise has been even steeper since the early 1980s. The Little Ice Age has given way to a new climatic regime, marked by prolonged and steady warming. At the same time, extreme weather events like Category 5 hurricanes are becoming more frequent. Nhiệt độ toàn cầu bắt đầu tăng chậm sau năm 1850, với sự khởi đầu của thời kỳ ấm áp hiện đại. Có một cuộc di cư lớn từ châu u bởi những người nông dân thiếu ruộng và những người khác, nạn đói do sâu bệnh khoai tây gây ra cho Bắc Mỹ, Úc, New Zealand và Nam Phi. Hàng triệu hecta rừng và đất trồng cây suy giảm trước lưỡi rìu của những kẻ mới đến từ năm 1850 đến năm 1890, khi các phương pháp canh tác thâm canh ở Châu Âu mở rộng ra khắp thế giới. Sự giải phóng đất đai chưa từng thấy đã thải ra một lượng lớn carbon dioxide vào bầu khí quyển, kích hoạt sự nóng lên toàn cầu lần đầu tiên của loài người. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng trong thế kỷ XX khi việc tăng cường sử dụng nhiên liệu hoá thạch và lượng khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh. Sự gia tăng thậm chí còn mạnh hơn kể từ đầu những năm 1980. Thời kỳ băng đá nhỏ đã tạo ra một kiểu khí hậu mới, được đánh dấu bằng sự nóng lên kéo dài và ổn định. Cùng với đó, các sự kiện thời tiết cực đoan như bão cấp 5 ngày càng trở nên phổ biến.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 8, Test 2, Reading Passage 2 – The Little Ice Age được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 8, Test 2, Reading Passage 2 – The Little Ice Age

 

Cambridge IELTS 8: Test 2 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 8: Test 2 – Reading Passage 1 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png


CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!