Cam 8, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – Sheet glass manufacture: the float process
Cambridge Ielts 8 – Test 2 – Passage 1

Sheet glass manufacture: the float process———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.Sheet glass manufacture: the float process

Sản xuất kính tấm: quy trình nổi

 

Glass, which has been made since the time of the Mesopotamians and Egyptians, is little more than a mixture of sand, soda ash and lime. When heated to about 1500 degrees Celsius (°C) this becomes a molten mass that hardens when slowly cooled. The first successful method for making clear and flat glass involved spinning. This method was very effective as the glass had not touched any surfaces between being soft and becoming hard, so it stayed perfectly unblemished, with a ‘fire finish’. However, the process took a long time and was labour intensive. Glass, được làm từ thời Mesopotamians và người Ai Cập, không chỉ là hỗn hợp cát, soda ash và đá vôi. Khi nung nóng lên khoảng 1500 độ Celsius (° C), đây sẽ trở thành một khối nóng chảy khi cứng. Phương pháp thành công đầu tiên để chế tạo kính phẳng, phẳng gắn liền. Phương pháp này rất hiệu quả vì kính không chạm vào bất kỳ bề mặt nào giữa mềm và trở nên cứng, vì vậy nó vẫn hoàn toàn không có vết bẩn, với ‘kết thúc lửa’. Tuy nhiên, quá trình này mất nhiều thời gian và đòi hỏi nhiều lao động.
   
Nevertheless, demand for flat glass was very high and glassmakers across the world were looking for a method of making it continuously. The first continuous ribbon process involved squeezing molten glass through two hot rollers, similar to an old mangle. This allowed glass of virtually any thickness to be made non-stop, but the rollers would leave both sides of the glass marked, and these would then need to be ground and polished. This part of the process rubbed away around 20 per cent of the glass, and the machines were very expensive. Tuy nhiên, nhu cầu về kính phẳng rất cao và các nhà chế tạo kính trên khắp thế giới đang tìm kiếm một phương pháp liên tục. Quá trình ruy băng liên tục đầu tiên liên quan đến việc ép kính nóng chảy qua hai cuộn nóng, tương tự như cuộn giấy cũ. Điều này cho phép thủy tinh có độ dày hầu như bất kỳ được làm không ngừng, nhưng các con lăn sẽ để lại cả hai mặt của thủy tinh đánh dấu, và sau đó sẽ cần phải được mặt đất và đánh bóng. Phần này của quá trình này đã cọ xát khoảng 20% ​​lượng thủy tinh, và những chiếc máy này rất đắt.
   
The float process for making flat glass was invented by Alistair Pilkington. This process allows the manufacture of clear, tinted and coated glass for buildings, and clear and tinted glass for vehicles. Pilkington had been experimenting with improving the melting process, and in 1952 he had the idea of using a bed of molten metal to form the flat glass, eliminating altogether the need for rollers within the float bath. The metal had to melt at a temperature less than the hardening point of glass (about 600°C), but could not boil at a temperature below the temperature of the molten glass (about 1500°C). The best metal for the job was tin. Quy trình phao để chế tạo kính phẳng được Alistair Pilkington phát minh ra. Quá trình này cho phép sản xuất thủy tinh sạch, tráng men và tráng cho các tòa nhà, và kính sạch và màu cho xe cộ. Pilkington đã được thử nghiệm để cải thiện quá trình tan chảy, và năm 1952 ông đã có ý tưởng sử dụng một giường kim loại nóng chảy để tạo thành thủy tinh phẳng, loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết cho con lăn trong bể nổi. Kim loại này đã tan chảy ở nhiệt độ thấp hơn điểm cứng của thủy tinh (khoảng 600 ° C), nhưng không thể đun sôi ở nhiệt độ dưới nhiệt độ thủy tinh nóng chảy (khoảng 1500 ° C). Kim loại tốt nhất cho công việc là tin.
   
The rest of the concept relied on gravity, which guaranteed that the surface of the molten metal was perfectly flat and horizontal. Consequently, when pouring molten glass onto the molten tin, the underside of the glass would also be perfectly flat. If the glass were kept hot enough, it would flow over the molten tin until the top surface was also flat, horizontal and perfectly parallel to the bottom surface. Once the glass cooled to 604°C or less it was too hard to mark and could be transported out of the cooling zone by rollers. The glass settled to a thickness of six millimetres because of surface tension interactions between the glass and the tin. By fortunate coincidence, 60 per cent of the flat glass market at that time was for six millimetre glass. Phần còn lại của khái niệm dựa vào trọng lực, đảm bảo bề mặt của kim loại nóng chảy hoàn toàn bằng phẳng và ngang. Do đó, khi đổ kính nóng chảy vào thiếc nóng chảy, mặt dưới của kính cũng sẽ phẳng. Nếu kính được giữ nóng đủ, nó sẽ chảy qua thạch nóng chảy cho đến khi mặt trên cùng cũng phẳng, ngang và hoàn toàn song song với mặt đáy. Khi thủy tinh nguội xuống 604 ° C hoặc thấp hơn, quá khó để đánh dấu và có thể được vận chuyển ra khỏi vùng làm mát bằng các con lăn. Thủy tinh đã lắng xuống độ dày sáu milimet vì các tương tác căng thẳng bề mặt giữa thủy tinh và thiếc. Với sự trùng hợp ngẫu nhiên, 60 phần trăm của thị trường kính phẳng vào thời điểm đó là đối với thủy tinh có diện tích 6 milimet.
   
Pilkington built a pilot plant in 1953 and by 1955 he had convinced his company to build a full-scale plant. However, it took 14 months of non-stop production, costing the company £100,000 a month, before the plant produced any usable glass. Furthermore, once they succeeded in making marketable flat glass, the machine was turned off for a service to prepare it for years of continuous production. When it started up again it took another four months to get the process right again. They finally succeeded in 1959 and there are now float plants all over the world, with each able to produce around 1000 tons of glass every day, non-stop for around 15 years. Pilkington đã xây dựng một nhà máy thí điểm vào năm 1953 và năm 1955 ông đã thuyết phục công ty của mình xây dựng một nhà máy quy mô toàn diện. Tuy nhiên, phải mất 14 tháng sản xuất không ngừng, chi phí cho công ty 100,000 bảng mỗi tháng, trước khi nhà máy sản xuất ra bất kỳ loại cốc có thể sử dụng được. Hơn nữa, một khi họ đã thành công trong việc sản xuất kính phẳng, máy đã bị tắt để phục vụ cho việc sản xuất nó liên tục trong nhiều năm. Khi nó bắt đầu lại một lần nữa phải mất bốn tháng nữa để có được quá trình ngay. Họ cuối cùng đã thành công vào năm 1959 và hiện nay có các nhà máy nổi trên toàn thế giới, mỗi ngày có thể sản xuất khoảng 1000 tấn thủy tinh mỗi ngày, không ngừng trong khoảng 15 năm.
   
Float plants today make glass of near optical quality. Several processes — melting, refining, homogenising — take place simultaneously in the 2000 tonnes of molten glass in the furnace. They occur in separate zones in a complex glass flow driven by high temperatures. It adds up to a continuous melting process, lasting as long as 50 hours, that delivers glass smoothly and continuously to the float bath, and from there to a coating zone and finally a heat treatment zone, where stresses formed during cooling are relieved Các nhà máy nổi ngày nay làm cho chất lượng của kính gần chất lượng quang học. Một số quy trình – tan chảy, tinh chế, đồng nhất – diễn ra đồng thời trong 2000 tấn thủy tinh nóng chảy trong lò. Chúng xảy ra trong các khu riêng biệt trong một dòng chảy thủy tinh phức hợp điều khiển bởi nhiệt độ cao. Nó làm tăng quá trình tan chảy liên tục, kéo dài 50 giờ, cung cấp thủy tinh liên tục và liên tục cho bồn nổi, và từ đó đến vùng phủ và cuối cùng là khu xử lý nhiệt, nơi những căng thẳng hình thành trong quá trình làm mát được giảm bớt.
   
The principle of float glass is unchanged since the 1950s. However, the product has changed dramatically, from a single thickness of 6.8 mm to a range from sub-millimetre to 25 mm, from a ribbon frequently marred by inclusions and bubbles to almost optical perfection. To ensure the highest quality, inspection takes place at every stage. Occasionally, a bubble is not removed during refining, a sand grain refuses to melt, a tremor in the tin puts ripples into the glass ribbon. Automated on-line inspection does two things. Firstly, it reveals process faults upstream that can be corrected. Inspection-technology allows more than 100 million measurements a second to be made across the ribbon, locating flaws the unaided eye would be unable to see. Secondly, it enables computers downstream to steer cutters around flaws. Nguyên lý thủy tinh nổi không thay đổi kể từ những năm 1950. Tuy nhiên, sản phẩm đã thay đổi đáng kể, từ độ dày đơn từ 6,8 mm đến một dải từ dưới milimet đến 25 mm, từ một dải ruy băng thường xuyên bị nứt bởi sự kết dính và bọt khí đến sự hoàn hảo gần như quang học. Để đảm bảo chất lượng cao nhất, kiểm tra diễn ra ở mọi giai đoạn. Thỉnh thoảng, bong bóng không bị loại bỏ trong quá trình tinh chế, hạt cát không bị tan chảy, sự run rẩy trong hộp thiếc rơi vào ruy băng thủy tinh. Tự động kiểm tra trên mạng có hai việc. Thứ nhất, nó cho thấy các lỗi quá trình ở thượng nguồn có thể được sửa chữa. Công nghệ kiểm tra cho phép thực hiện hơn 100 triệu phép đo một giây qua băng, tìm ra những sai sót mà mắt không nhìn thấy sẽ không nhìn thấy được. Thứ hai, nó cho phép các máy tính hạ lưu để điều khiển máy cắt xung quanh các khiếm khuyết. 
   
Float glass is sold by the square metre, and at the final stage computers translate customer requirements into patterns of cuts designed to minimise waste. Kính nổi được bán bởi mét vuông, và ở giai đoạn cuối máy tính chuyển yêu cầu của khách hàng thành các mẫu cắt giảm được thiết kế để giảm thiểu chất thải.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 8, Test 2, Reading Passage 1 – Sheet glass manufacture: the float process được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 8, Test 2, Reading Passage 1 – Sheet glass manufacture: the float process

 

Cambridge IELTS 8: Test 2 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 8: Test 1 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png


CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!