Cam 5, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The impact of wilderness tourism


Cambridge Ielts 5 – Test 4 – Passage 1

The impact of wilderness tourism———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.The impact of wilderness tourism

Ảnh hưởng của du lịch hoang dã

 

 A
The market for tourism in remote areas is booming as never before. Countries all across the world are actively promoting their ‘wilderness’ regions – such as mountains, Arctic lands, deserts, small islands and wetlands – to high-spending tourists. The attraction of these areas is obvious: by definition, wilderness tourism requires little or no initial investment. But that does not mean that there is no cost. As the 1992 United Nations Conference on Environment and Development recognized, these regions are fragile (i.e. highly vulnerable to abnormal pressures) not just in terms of their ecology, but also in terms of the culture of their inhabitants. The three most significant types of fragile environment in these respects, and also in terms of the proportion of the Earth’s surface they cover, are deserts, mountains and Arctic areas. An important characteristic is their marked seasonality, with harsh conditions prevailing for many months each year. Consequently, most human activities, including tourism, are limited to quite clearly defined parts of the year.
Thị trường du lịch tới vùng sâu vùng xa đang bùng nổ chưa từng thấy. Các quốc gia trên khắp thế giới đang tích cực thúc đẩy các khu vực ‘hoang dã’ của họ – chẳng hạn như núi, vùng đất Bắc Cực, sa mạc, đảo nhỏ và các vùng đất ngập nước – dành cho khách du lịch có thu nhập cao. Sự hấp dẫn của các khu vực này là rõ ràng: theo định nghĩa, du lịch hoang dã đòi hỏi ít hoặc không cần vốn đầu tư ban đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là không có chi phí. Như năm 1992 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển công nhận, các khu vực này là mong manh (nghĩa là rất dễ tổn thương bởi áp lực bất thường) không chỉ về mặt sinh thái của chúng, mà còn về văn hóa của cư dân sống tại đó. Ba kiểu môi trường mỏng manh cơ bản nhất trong những khía cạnh này, và cũng như về tỷ lệ của bề mặt trái đất mà chúng bao phủ, là sa mạc, núi và các khu vực Bắc Cực. Một đặc điểm quan trọng là mùa rõ rệt của chúng, với điều kiện khắc nghiệt hiện hành trong nhiều tháng mỗi năm.Do đó, hầu hết các hoạt động của con người, bao gồm du lịch, bị giới hạn tới các khoảng thời gian xác định khá rõ ràng trong một năm.
   
Tourists are drawn to these regions by their natural landscape beauty and the unique cultures of their indigenous people. And poor governments in these isolated areas have welcomed the new breed of ‘adventure tourist’, grateful for the hard currency they bring. For several years now, tourism has been the prime source of foreign exchange in Nepal and Bhutan. Tourism is also a key element in the economies of Arctic zones such as Lapland and Alaska and in desert areas such as Ayers Rock in Australia and Arizona’s Monument Valley. Khách du lịch tìm tới các khu vực này bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và các nền văn hóa độc đáo của người dân bản địa sinh sống tại đó. Và các chính phủ nghèo ở các khu vực bị cô lập này đã hoan nghênh sự sinh sôi của ‘du lịch phiêu lưu’, biết ơn đối với các ngoại tệ mạnh mà khách du lịch mang lại. Trong nhiều năm nay, du lịch đã trở thành nguồn chính của ngoại hối ở Nepal và Bhutan. Du lịch cũng là một yếu tố quan trọng trong nền kinh tế của khu vực Bắc Cực như Lapland và Alaska và trong khu vực sa mạc như Ayers Rock tại Úc và Monument Valley, Arizona.
   
B
Once a location is established as a main tourist destination, the effects on the local community are profound. When hill-farmers, for example, can make more money in a few weeks working as porters for foreign trekkers than they can in a year working in their fields, it is not surprising that many of them give up their farm-work, which is thus left to other members of the family. In some hill-regions, this has led to a serious decline in farm output and a change in the local diet, because there is insufficient labour to maintain terraces and irrigation systems and tend to crops. The result has been that many people in these regions have turned to outside supplies of rice and other foods.
Khi một vị trí được thiết lập như là một điểm đến du lịch chính, các hiệu ứng đối với cộng đồng địa phương là sâu sắc. Khi những người nông dân vùng núi cao, ví dụ, có thể kiếm nhiều tiền hơn trong một vài tuần làm việc như người khuân vác cho khách bộ hành nước ngoài so với số tiền một năm làm việc trong lĩnh vực của họ, không ngạc nhiên rằng phần nhiều trong số nông dân từ bỏ công việc đồng áng, để lại việc đó cho các thành viên khác của gia đình. Trong một số vùng đồi núi, điều này đã dẫn đến một sự suy giảm nghiêm trọng trong sản lượng nông nghiệp và một sự thay đổi trong chế độ ăn địa phương, bởi vì không có đủ lao động để duy trì hệ thống ruộng và thủy lợi và dẫn tới bị bỏ hoang. Kết quả là nhiều người dân ở các khu vực này đã quay lại với nguồn cung cấp gạo và các thực phẩm khác bên ngoài.
   
In Arctic and desert societies, year-round survival has traditionally depended on hunting animals and fish and collecting fruit over a relatively short season. However, as some inhabitants become involved in tourism, they no longer have time to collect wild food; this has led to increasing dependence on bought food and stores. Tourism is not always the culprit behind such changes. All kinds of wage labour, or government handouts, tend to undermine traditional survival systems. Whatever the cause, the dilemma is always the same: what happens if these new, external sources of income dry up? Trong xã hội Bắc Cực và sa mạc, sự tồn tại hàng năm thông thường phụ thuộc săn bắt động vật, cá và thu lượm trái cây trong một mùa tương đối ngắn. Tuy nhiên, khi một số người dân tham gia vào du lịch, họ không có thời gian để thu lượm các thực phẩm tự nhiên; điều này đã dẫn đến gia tăng sự phụ thuộc vào thực phẩm đi mua và các cửa hàng. Du lịch không phải lúc nào cũng là thủ phạm đằng sau sự thay đổi đó. Tất cả các kiểu lao động trả lương, hoặc trợ cấp của chính phủ, dẫn tới sự suy yếu các hệ thống tồn tại truyền thống. Dù nguyên nhân gì, vấn đề luôn luôn là như nhau: điều gì sẽ xảy ra nếu những nguồn thu nhập bên ngoài, mới này không còn?
   
The physical impact of visitors is another serious problem associated with the growth in adventure tourism. Much attention has focused on erosion along major trails, but perhaps more important are the deforestation and impacts on water supplies arising from the need to provide tourists with cooked food and hot showers. In both mountains and deserts, slow-growing trees are often the main sources of fuel and water supplies may be limited or vulnerable to degradation through heavy use. Tác động vật lý của khách du lịch là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự tăng trưởng của du lịch mạo hiểm. Sự chú ý tập trung vào việc xói mòn dọc theo những con đường mòn lớn, nhưng có lẽ quan trọng hơn là sự phá rừng và tác động vào nguồn cung cấp nước phát sinh từ nhu cầu cung cấp cho khách du lịch với các thực phẩm nấu chín và tắm nước nóng. Trong cả vùng núi và sa mạc, các cây phát triển chậm thường là những nguồn chính của việc cung cấp nhiên liệu và nước có thể bị hạn chế hoặc dễ bị suy thoái thông qua nhu cầu sử dụng lớn.
   
C
Stories about the problems of tourism have become legion in the last few years. Yet it does not have to be a problem. Although tourism inevitably affects the region in which it takes place, the costs to these fragile environments and their local cultures can be minimized. Indeed, it can even be a vehicle for reinvigorating local cultures, as has happened with the Sherpas of Nepal’s Khumbu Valley and in some Alpine villages. And a growing number of adventure tourism operators are trying to ensure that their activities benefit the local population and environment over the long term.
Những câu chuyện về các vấn đề của ngành du lịch đã trở nên rất nhiều trong vài năm qua. Tuy nhiên, nó không phải là một vấn đề. Mặc dù du lịch chắc chắn ảnh hưởng đến các khu vực mà nó diễn ra nhưng các chi phí cho những môi trường mong manh và các nền văn hóa địa phương của chúng có thể được giảm tối thiểu. Thật vậy, nó thậm chí có thể là một phương tiện để tiếp thêm sức mạnh văn hóa địa phương, như đã xảy ra với những người Sherpa của Khumbu Valley của Nepal và ở một số làng Alpine. Và số lượng ngày càng tăng của các nhà khai thác du lịch mạo hiểm đang cố gắng để đảm bảo rằng các hoạt động của họ có lợi cho người dân và môi trường địa phương trong thời gian dài.
   
In the Swiss Alps, communities have decided that their future depends on integrating tourism more effectively with the local economy. Local concern about the rising number of second home developments in the Swiss Pays d’Enhaut resulted in limits being imposed on their growth. There has also been a renaissance in communal cheese production in the area, providing the locals with a reliable source of income that does not depend on outside visitors. Trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ, người dân đã quyết định rằng tương lai của họ phụ thuộc vào việc kết hợp du lịch hiệu quả hơn với các nền kinh tế địa phương. Mối quan tâm cục bộ về sự gia tăng số lượng của phát triển ngôi nhà thứ hai ở Thụy Sĩ Pays d’Enhaut là kết quả của các giới hạn được áp dụng đối với sự phát triển. Cũng đã có một sự phục hưng trong sản xuất pho mát trong khu vực, cung cấp cho người dân địa phương với một nguồn thu nhập đáng tin cậy mà không phụ thuộc vào du khách bên ngoài.
   
Many of the Arctic tourist destinations have been exploited by outside companies, who employ transient workers and repatriate most of the profits to their home base. But some Arctic communities are now operating tour businesses themselves, thereby ensuring that the benefits accrue locally. For instance, a native corporation in Alaska, employing local people, is running an air tour from Anchorage to Kotzebue, where tourists eat Arctic food, walk on the tundra and watch local musicians and dancers. Nhiều địa điểm du lịch ở vùng Cực đã bị các công ty nước ngoài khai thác, thuê mướn nhân công thời vụ và chuyển đa phần lợi nhuận về quốc gia đặt trụ sở chính. Nhưng một số cộng đồng Bắc Cực hiện đang tự điều hành các doanh nghiệp du lịch, qua đó đảm bảo rằng các lợi ích tại địa phương. Ví dụ, một công ty bản địa ở Alaska, sử dụng người dân địa phương, đang chạy một chuyến du lịch hàng không từ Anchorage tới Kotzebue, nơi khách du lịch ăn thực phẩm Bắc Cực, đi bộ trên vùng lãnh nguyên và xem các nghệ sĩ và các vũ công địa phương. 
   
Native people in the desert regions of the American Southwest have followed similar strategies, encouraging tourists to visit their pueblos and reservations to purchase high-quality handicrafts and artwork. The Acoma and San Ildefonso pueblos have established highly profitable pottery businesses, while the Navajo and Hopi groups have been similarly successful with jewellery. Người dân bản địa ở các vùng sa mạc của miền Tây Nam Mỹ đã theo chiến lược tương tự, khuyến khích khách du lịch đến thăm làng của người da đỏ và đặt chỗ để mua tác phẩm nghệ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ chất lượng cao. Các ngôi làng của người da đỏ Acoma và San Ildefonso đã thành lập các doanh nghiệp gốm có lợi nhuận cao, trong khi các nhóm Navajo và Hopi đã thành công tương tự với đồ trang sức.
   
Too many people living in fragile environments have lost control over their economies, their culture and their environment when tourism has penetrated their homelands. Merely restricting tourism cannot be the solution to the imbalance, because people’s desire to see new places will not just disappear. Instead, communities in fragile environments must achieve greater control over tourism ventures in their regions; in order to balance their needs and aspirations with the demands of tourism. A growing number of communities are demonstrating that, with firm communal decision-making, this is possible. The critical question now is whether this can become the norm, rather than the exception. Rất nhiều người sinh sống trong những môi trường dễ bị tổn thương đã đánh mất sự kiểm soát nền kinh tế, văn hóa, môi trường khi du lịch thâm nhập vào vùng đất quê hương của họ. Sự hạn chế du lịch đơn thuần không thể là giải pháp cho vấn đề mất cân bằng, vì mong muốn thăm thú nơi chốn mới lạ của con người sẽ không tự nhiên mất đi. Thay vào đó, các cộng đồng trong môi trường mong manh phải đạt được sự kiểm soát tốt hơn các doanh nghiệp du lịch trong khu vực của họ; với mục đích cân đối nhu cầu và nguyện vọng của mình với các nhu cầu của du lịch. Ngày càng có nhiều cộng đồng đang chứng minh rằng, với quy trình đưa ra quyết định chặt chẽ của địa phương, điều này là hoàn toàn khả thi. Câu hỏi thiết yếu bây giờ là liệu điều này có thể trở thành hiện tượng phổ biến, hay vẫn chỉ là trường hợp ngoại lệ.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 5, Test 4, Reading Passage 1 – The impact of wilderness tourism được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 5, Test 4, Reading Passage 1 – The impact of wilderness tourism

 

Cambridge IELTS 5: Test 4 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 5: Test 3 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngCÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:


Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!