Cam 3, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The rocket-from east to west

Cam 3, Test 1, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The rocket-from east to west

Cambridge 3 Test 1 Reading Passage 1 – bài dịch tiếng Việt – The rocket – from east to west


Cam 3, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – The risk of cigarette smoke

Cambridge 3 Test 1 Reading Passage 2 – bài dịch tiếng Việt – The risk of cigarette smoke


Cam 3, Test 1, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – The scientific method

Cambridge 3 Test 1 Reading Passage 3 – bài dịch tiếng Việt – The scientific method


Cam 3, Test 2, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – A remarkable beetle

Cambridge 3 Test 2 Reading Passage 1 – bài dịch tiếng Việt – A remarkable beetle


Cam 3, Test 2, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – Environmental management

Cambridge 3 Test 2 Reading Passage 2 – bài dịch tiếng Việt – Environmental management


Cam 3, Test 2, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – The concept of role theory

Cambridge 3 Test 2 Reading Passage 3 – bài dịch tiếng Việt – The concept of role theory


Cam 3, Test 3, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The department of ethnography

Cambridge 3 Test 3 Reading Passage 1 – bài dịch tiếng Việt – The department of ethnography


Cam 3, Test 3, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – The secrets of the forest

Cambridge 3 Test 3 Reading Passage 2 – bài dịch tiếng Việt – The secrets of the forest


Cam 3, Test 3, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – Highs & Lows

Cambridge 3 Test 3 Reading Passage 3 – bài dịch tiếng Việt – Highs & Lows


Cam 3, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – Air pollution

Cambridge 3 Test 4 Reading Passage 1 – bài dịch tiếng Việt – Air pollution


KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!