Cam 5, Test 3, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – Disappering delta


Cambridge Ielts 5 – Test 3 – Passage 2

Disappering delta———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.Disappering delta

Đồng bằng lưu vực sông đang biến mất

 

A
The fertile land of the Nile delta is being eroded along Egypt’s Mediterranean coast at an astounding rate, in some parts estimated at 100 metres per year. In the past, land scoured away from the coastline by the currents of the Mediterranean Sea used to be replaced by sediment brought dawn to the delta by the River Nile, but this is no longer happening.
Vùng đất màu mỡ của đồng bằng sông Nile đang bị xói mòn dọc bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập với tốc độ đáng kinh ngạc, trong một số khu vực ước tính khoảng 100 mét mỗi năm. Trong quá khứ, đất bị cuốn trôi khỏi bờ biển bởi dòng chảy của biển Địa Trung Hải đã được thay thế bằng trầm tích dẫn xuống vùng đồng bằng sông Mile, nhưng điều này không còn xảy ra nữa.
   
B
Up to now, people have blamed this loss of delta land on the two large dams at Aswan in the south of Egypt, which hold back virtually all of the sediment that used to flow down the river. Before the dams were built, the Nile flowed freely, carrying huge quantities of sediment north from Africa’s interior to be deposited on the Nile delta. This continued for 7,000 years, eventually covering a region of over 22,000 square kilometres with layers of fertile silt. Annual flooding brought in new, nutrient-rich soil to the delta region, replacing what had been washed away by the sea, and dispensing with the need for fertilizers in Egypt’s richest food-growing area. But when the Aswan dams were constructed in the 20th century to provide electricity and irrigation, and to protect the huge population centre of Cairo and its surrounding areas from annual flooding and drought, most of the sediment with its natural fertilizer accumulated up above the dam in the southern, upstream half of Lake Nasser, instead of passing down to the delta.
Cho đến nay, người dân đã đổ lỗi cho sự mất đất đồng bằng này trên hai đập lớn ở Aswan ở phía nam Ai Cập, nơi giữ lại hầu như tất cả trầm tích đã từng chảy xuống sông. Trước khi các con đập được xây dựng, sông Nile chảy tự do, mang theo một lượng lớn trầm tích ở phía bắc từ bên trong của châu Phi được lắng cạn trên đồng bằng sông Nile. Việc này tiếp tục kéo dài 7,000 năm, cuối cùng đã phủ kín một khu vực rộng hơn 22,000 km2 với các lớp bùn màu mỡ. Lũ lụt hàng năm mang lại đất giàu dinh dưỡng mới cho vùng đồng bằng, thay thế những gì đã được rửa sạch ở biển và phân bổ nhu cầu phân bón cho nông dân trong khu vực trồng lương thực giàu nhất của Ai Cập. Nhưng khi đập Aswan được xây dựng vào thế kỷ 20 để cung cấp điện và thủy lợi, và để bảo vệ trung tâm dân số khổng lồ của Cairo và các khu vực xung quanh khỏi lũ lụt và hạn hán hàng năm thì hầu hết các trầm tích với phân bón tự nhiên tích lũy lên phía trên đập ở phía nam, một nửa thượng nguồn của hồ Nasser, thay vì đi xuống vùng đồng bằng.
   
C
Now, however, there turns out to be more to the story. IF appears that the sediment-free water emerging from the Aswan dams picks up silt and sand as it erodes the river bed and banks on the 800-kilometre trip to Cairo. Daniel Jean Stanley of the Smithsonian Institute noticed that water samples taken in Cairo, just before the river enters the delta, indicated that the river sometimes carries mare than 850 grams of sediment per cubic metre of water – almost half of what it carried before the dams were built. ‘I’m ashamed to say that the significance of this didn’t strike me until after I had read 50 or 60 studies,’ says Stanley in Marine Geology. There is still a lot of sediment coming into the delta, but virtually no sediment comes out into the Mediterranean to replenish the Coastline. So this sediment must be trapped on the delta itself.
Thế nhưng giờ đây câu chuyện lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Có vẻ như nước trầm tích xuất hiện từ đập Aswan bùn đất tìm lại bùn và đất do nó làm xói mòn lòng sông và các ven bờ trên chuyến đi 800 km đến Cairo. Daniel Jean Stanley thuộc Viện Smithsonian nhận thấy mẫu nước lấy ở Cairo, ngay trước khi con sông chảy vào đồng bằng, cho thấy con sông đôi khi mang hơn 850 gram trầm tích trên một mét khối nước – gần một nửa số lượng mà nó mang trước đập được xây dựng. Stanley trong Địa chất Biển học cho biết: “Tôi xấu hổ khi nói rằng tầm quan trọng của việc này đã không gây ra cho tôi cho đến khi tôi đọc 50 hoặc 60 nghiên cứu. Vẫn còn rất nhiều trầm tích đi vào đồng bằng, nhưng hầu như không có trầm tích nào đi ra biển Địa Trung Hải để bổ sung cho bờ biển. Vì vậy, trầm tích này phải bị mắc kẹt trên đồng bằng châu thổ.
   
D
Once north of Cairo, most of the Nile water is diverted into more than 10,000 kilometres of irrigation canals and only a small proportion reaches the sea directly through the rivers in the delta. The water in the irrigation canals is still or very slow-moving and thus cannot carry sediment, Stanley explains. The sediment sinks to the bottom of the canals and then is added to fields by farmers or pumped with the water into the four large freshwater lagoons that are located near the outer edges of the delta. So very little of it actually reaches the coastline to replace what is being washed away by the Mediterranean currents.
Một khi ở phía bắc Cairo, hầu hết nước sông Nile được chuyển hướng vào hơn 10,000 km kênh tưới tiêu và chỉ có một phần nhỏ nước biển trực tiếp chảy qua biển nhờ qua các sông ở đồng bằng. Nước trong các kênh tưới vẫn còn hoặc rất chậm di chuyển và do đó không thể mang theo trầm tích, Stanley giải thích. Trầm tích chìm xuống đáy kênh và sau đó được nông dân bổ sung vào đồng ruộng hoặc bơm nước vào bốn đầm phá nước sạch lớn nằm gần các cạnh ngoài của đồng bằng. Vậy nên có rất ít trầm tích thật sự đến được vùng bờ biển để thay thế cho những gì đang bị sóng nước Địa Trung Hải cuốn trôi.
   
E
The farms on the delta plains and fishing and aquaculture in the lagoons account for much of Egypt’s food supply. But by the time the sediment has come to rest in the fields and lagoons, it is laden with municipal, industrial and agricultural waste from the Cairo region, which is home to more than 40 million people. ‘Pollutants are building up faster and faster’ says Stanley.
Các trang trại ở vùng đồng bằng đồng bằng và đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ở đầm phá chiếm phần lớn nguồn cung lương thực của Ai Cập. Nhưng bởi vôi, trầm tích đã dừng lại trên các cánh đồng và đầm phá, nó chứa đầy rác thải đô thị, công nghiệp và nông nghiệp từ khu vực Cairo, nơi có hơn 40 triệu người. Stanley nói: “Các chất ô nhiễm đang tăng lên nhanh hơn và nhanh hơn”. 

Based on his investigations of sediment from the delta lagoons, Frederic Siegel of George Washington University concurs. ‘In Manzalah Lagoon, for example, the increase in mercury, lead, copper and zinc coincided with the building of the High Dam at Aswan, the availability of cheap electricity, and the development of major power-based industries he says. Since that time the concentration of mercury has increased significantly. Lead from engines that use leaded fuels and from other industrial sources has also increased dramatically. These poisons can easily enter the food chain, affecting the productivity of Fishing and Farming. Another problem is that agricultural wastes include fertilizers which stimulate increases in plant growth in the lagoons and upset the ecology of the area, with serious effects on the fishing industry. Dựa vào những nghiên cứu của ông về trầm tích từ các đầm phá đồng bằng, Frederic Siegel của Đại học George Washington đồng tình. Ví dụ như ở Manzalah Lagoon, sự gia tăng thủy ngân, chì, đồng và kẽm cũng trùng hợp với việc xây dựng đập cao tại Aswan, sự sẵn có của điện năng rẻ, và sự phát triển của các ngành công nghiệp điện lớn. Kể từ đó nồng độ thuỷ ngân tăng đáng kể. Chì từ động cơ sử dụng nhiên liệu chì và các nguồn công nghiệp khác cũng tăng lên đáng kể. Những chất độc này có thể dễ dàng đi vào chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến năng suất đánh bắt và nuôi trồng. Một vấn đề nữa là chất thải nông nghiệp bao gồm phân bón kích thích tăng trưởng thực vật ở đầm phá và làm ảnh hưởng xấu tới sinh thái của khu vực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành đánh bắt cá.
   
F
According to Siegel, international environmental organisations are beginning to pay closer attention to the region, partly because of the problems of erosion and pollution of the Nile delta, but principally because they fear the impact this situation could have on the whole Mediterranean coastal ecosystem. But there are no easy solutions. In the immediate Future, Stanley believes that one solution would be to make artificial floods to flush out the delta waterways, in the same way, that natural floods did before the construction of the dams. He says, however, that in the long term an alternative process such as desalination may have to be used to increase the amount of water available, ‘In my view, Egypt must devise a way to have more water running through the river and the delta’ says Stanley. Easier said than done in a desert region with a rapidly growing population.
Theo Siegel, các tổ chức môi trường quốc tế đang bắt đầu chú ý đến khu vực, một phần do vấn đề xói mòn và ô nhiễm đồng bằng sông Nile, nhưng chủ yếu là vì họ sợ tác động của tình trạng này có thể xảy ra đối với toàn bộ hệ sinh thái ven biển Địa Trung Hải. Nhưng chưa có giải pháp dễ dàng. Trong tương lai gần, Stanley tin rằng một giải pháp sẽ làm lũ lụt nhân tạo để tràn ra các tuyến sông nước đồng bằng, cũng giống như lũ lụt tự nhiên đã xảy ra trước khi xây dựng đập. Tuy nhiên, ông nói rằng về lâu dài, một quá trình thay thế như việc khử muối có thể phải được sử dụng để tăng lượng nước sẵn có. Theo quan điểm của tôi, Ai Cập phải tạo ra một cách để có thêm nước chảy qua sông và vùng đồng bằng, Stanley nói. Trong bối cảnh sa mạc với dân số gia tăng nhanh chóng, điều này có lẽ nói dễ hơn là làm.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 5, Test 3, Reading Passage 2 – Disappering delta  được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 5, Test 3, Reading Passage 2 – Disappering delta

 

Cambridge IELTS 5: Test 3 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 5: Test 3 – Reading Passage 1 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngCÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:


Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!