Cam 4, Test 3, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – Volcanoes-earth-shattering news


Cambridge Ielts 4 – Test 3 – Passage 2

Volcanoes-earth-shattering news———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.Volcanoes-earth-shattering news

Núi lửa – trái đất – thông tin đáng lo ngại

 

A Volcanoes are the ultimate earth-moving machinery. A violent eruption can blow the top few kilometres off a mountain, scatter fine ash practically all over the globe and hurt rock fragments into the stratosphere to darken the skies a continent away. Núi lửa là máy móc di chuyển trái đất cuối cùng. Một vụ phun trào dữ dội có thể thổi vài cây số trên một ngọn núi, phân tán tro trên thực tế khắp nơi trên thế giới và ném những mảnh đá vào tầng bình lưu để làm cho bầu trời tối đen. 
   
But the classic eruption – cone-shaped mountain, big bang, mushroom cloud and surges of molten lava – is only a tiny part of a   global story. Volcanism, the name given to volcanic processes, really has shaped the world. Eruptions have rifted continents, raised mountain chains, constructed islands and shaped the topography of the earth. The entire ocean floor has a basement of volcanic basalt. Nhưng núi lửa phun trào cổ điển, núi lửa lớn, đám mây nấm và sương mù của dung nham nóng chảy – chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện toàn cầu. Chủ nghĩa lưu đới, tên gọi cho quá trình núi lửa, thực sự đã định hình thế giới. Sự đổ vỡ đã làm tan chảy các lục địa, dựng lên các dãy núi, xây dựng các hòn đảo và hình thành địa hình trái đất. Toàn bộ đại dương có tầng hầm bazan núi lửa.
   
Volcanoes have not only made the continents, they are also thought to have made the world’s first stable atmosphere and provided all the water for the oceans, rivers and ice-caps. There are now about 600 active volcanoes. Every year they add two or three cubic kilometres of rock to the continents. Imagine a similar number of volcanoes smoking away for the last 3,500 million years. That is enough rock to explain the continental crust. Núi lửa không chỉ làm cho các lục địa, họ cũng được cho là đã tạo ra bầu không khí ổn định đầu tiên trên thế giới và cung cấp tất cả các nước cho các đại dương, sông và nắp băng. Hiện có khoảng 600 núi lửa đang hoạt động. Mỗi năm họ thêm hai hoặc ba ki lô mét đá vào các lục địa. Hãy tưởng tượng một số lượng tương tự của núi lửa hút thuốc lá trong vòng 3,500 triệu năm qua. Đó là đủ rock để giải thích vỏ lục địa.
   
What comes out of volcanic craters is mostly gas. More than 90% of this gas is water vapour from the deep earth: enough to explain, over 3,500 million years, the water in the oceans. The rest of the gas is nitrogen, carbon dioxide, sulphur dioxide, methane, ammonia and hydrogen. The quantity of these gases, again multiplied over 3,500 million years, is enough to explain the mass of the world’s atmosphere. We are alive because volcanoes provided the soil, air and water we need. Những gì xuất phát từ miệng núi lửa núi lửa chủ yếu là khí đốt. Hơn 90% khí này là hơi nước từ lòng đất sâu: đủ để giải thích, hơn 3,500 triệu năm, nước trong đại dương. Phần còn lại của khí là nitrogen, carbon dioxide, sulfur dioxide, metan, amonia và hydro. Số lượng khí này, một lần nữa nhân lên trên 3,500 triệu năm, đủ để giải thích khối lượng của bầu khí quyển thế giới. Chúng ta đang sống vì núi lửa cung cấp đất, không khí và nước mà chúng ta cần.
   
B Geologists consider the earth as having a molten core, surrounded by a semi-molten mantle and a brittle, outer skin. It helps to think of a soft-boiled egg with a runny yolk, a firm but squishy white and a hard shell. If the shell is even slightly cracked during boiling, the white material bubbles out and sets like a tiny mountain chain over the crack – like an archipelago of volcanic islands such as the Hawaiian Islands. But the earth is so much bigger and the mantle below is so much hotter. Các nhà địa chất cho rằng trái đất có một lõi nấu chảy, bao quanh bởi một lớp vỏ ngoài bán dẫn và một lớp da giòn, bên ngoài. Nó giúp suy nghĩ về một quả trứng luộc mềm với một lòng đỏ trứng, một loại thịt trắng nhưng cứng và cứng và cứng. Nếu vỏ bị nứt ngay trong quá trình đun sôi, vật liệu trắng sẽ bong ra và sắp xếp như một dãy núi nhỏ trên vết nứt – giống như một hòn đảo của các hòn đảo núi lửa như quần đảo Hawaii. Nhưng trái đất lớn hơn nhiều và lớp vỏ bên dưới nóng hơn nhiều. 
   
Even though the mantle rocks are kept solid by overlying pressure, they can still slowly ‘flow’ like thick treacle. The flow, thought to be in the form of convection currents, is powerful enough to fracture the ‘eggshell’ of the crust into plates, and keep them bumping and grinding against each other, or even overlapping, at the rate of a few centimetres a year. These fracture zones, where the collisions occur, are where earthquakes happen. And, very often, volcanoes. Mặc dù các lớp đá lớp phủ được giữ vững chắc bởi áp lực nằm trên mặt đất, chúng vẫn có thể ‘chảy’ như chất chứa dày. Dòng chảy, được cho là dưới dạng các dòng đối lưu, đủ mạnh để nứt lớp vỏ trứng của lớp vỏ thành các miếng, giữ cho chúng va đập và nghiền với nhau, hoặc thậm chí chồng chéo, với tốc độ vài cm năm. Những vùng đứt gãy này, nơi các vụ va chạm xảy ra, là nơi động đất xảy ra. Và, thông thường, núi lửa. 
   
C These zones are lines of weakness, or hot spots. Every eruption is different, but put at its simplest, where there are weaknesses, rocks deep in the mantle, heated to 1,350oC, will start to expand and rise. As they do so, the pressure drops, and they expand and become liquid and rise more swiftly. Những khu vực này là những điểm yếu, hoặc những điểm nóng. Mỗi đợt phun trào là khác nhau, nhưng đặt đơn giản nhất, nơi có những điểm yếu, đá sâu trong lớp phủ, nóng lên đến 1,350 ° C, sẽ bắt đầu mở rộng và tăng lên. Khi chúng làm như vậy, áp suất giảm, và chúng giãn ra và trở nên lỏng và nhanh hơn.
   
Sometimes it is slow: vast bubbles of magma – molten rock from the mantle – inch towards the surface, cooling slowly, to show through as granite extrusions (as on Skye, or the Great Whin Sill, the lava dyke squeezed out like toothpaste that carries part of Hadrian’s Wall in northern England). Sometimes – as in Northern Ireland, Wales and the Karoo in South Africa – the magma rose faster, and then flowed out horizontally on to the surface in vast thick sheets. In the Deccan plateau in western India, there are more than two million cubic kilometres of lava, some of it 2,400 metres thick, formed over 500,000 years of slurping eruption. Đôi khi nó chậm: các bong bóng khổng lồ của magma – đá nóng chảy từ lớp phủ – inch về phía bề mặt, làm lạnh từ từ, băng qua như các lớp đá ép đá granite (như trên Skye, hoặc Great Whin Sill, đê dung nham vắt như kem đánh răng mang Một phần của bức tường Hadrian ở phía bắc nước Anh). Đôi khi – như ở Bắc Ailen, xứ Wales và Karoo ở Nam Phi – ma đen tăng nhanh hơn, và sau đó chảy ra theo chiều ngang trên bề mặt trong những tấm dày đặc. Ở cao nguyên Deccan ở phía tây Ấn Độ, có hơn hai triệu cubic km dung nham, một số dày 2,400 m, hình thành trên 500,000 năm phun trào.
   
Sometimes the magma moves very swiftly indeed. It does not have time to cool as it surges upwards. The gases trapped inside the boiling rock expand suddenly, the lava glows with heat, it begins to froth, and it explodes with tremendous force. Then the slightly cooler lava following it begins to flow over the lip of the crater. It happens on Mars, it happened on the moon, it even happens on some of the moons of Jupiter and Uranus. By studying the evidence, vulcanologists can read the force of the great blasts of the past. Is the pumice light and full of holes? The explosion was tremendous. Are the rocks heavy, with huge crystalline basalt shapes, like the Giant’s Causeway in Northern Ireland? It was a slow, gentle eruption. Đôi khi magma di chuyển rất nhanh. Nó không có thời gian để làm mát khi nó tăng lên. Các khí bị mắc kẹt bên trong đá sôi sôi lên đột ngột, các nham thạch bay lên vì nóng, nó bắt đầu bọt, và nó nổ tung với sức mạnh to lớn. Sau đó, dung nham hơi lạnh sau nó bắt đầu chảy qua môi của miệng núi lửa. Nó xảy ra trên sao Hỏa, nó xảy ra trên mặt trăng, thậm chí nó xảy ra trên một số mặt trăng của sao Mộc và sao Thiên Vương. Bằng cách nghiên cứu bằng chứng, các nhà lưu truyền học có thể đọc được lực lượng của những vụ nổ lớn của quá khứ. Ánh sáng pumice và đầy lỗ hổng? Bùng nổ là rất to lớn. Các hòn đá nặng, với hình dạng bazan tinh thể lớn, giống như Đường Giant’s Causeway ở Bắc Ailen không? Đó là một vụ phun trào chậm, nhẹ nhàng.
   
The biggest eruptions are deep on the mid-ocean floor, where new lava is forcing the continents apart and widening the Atlantic by perhaps five centimetres a year. Look at maps of volcanoes, earthquakes and island chains like the Philippines and Japan, and you can see the rough outlines of what are called tectonic plates – the plates which make up the earth’s crust and mantle. The most dramatic of these is the Pacific ‘ring of fire’ where there have the most violent explosions – Mount Pinatubo near Manila, Mount St Helen’s in the Rockies and El Chichón in Mexico about a decade ago, not to mention world-shaking blasts like Krakatoa in the Sunda Straits in 1883. Các vụ phun trào lớn nhất nằm sâu trên đáy đại dương, nơi dung nham mới đang buộc các lục địa tách ra và mở rộng Đại Tây Dương bằng khoảng năm cm mỗi năm. Xem bản đồ của núi lửa, động đất và các chuỗi đảo như Philippines và Nhật Bản, và bạn có thể nhìn thấy đường viền gồ ghề của những gì được gọi là đĩa kiến ​​tạo – các tấm tạo nên vỏ trái đất và lớp vỏ. Nổi bật nhất trong số này là vòng lửa của Thái Bình Dương, nơi đã có những vụ nổ dữ dội nhất – núi Pinatubo gần Manila, núi St Helen ở Rockies và El Chichon ở Mexico khoảng một thập kỷ trước, chưa kể đến các vụ nổ thế giới Như Krakatoa trong Mặt Trời Da Eo biển năm 1883.
   
D  But volcanoes are not very predictable. That is because geological time is not like human time. During quiet periods, volcanoes cap themselves with their own lava by forming a powerful cone from the molten rocks slopping over the rim of the crater; later the lava cools slowly into a huge, hard, stable plug which blocks any further eruption until the pressure below becomes irresistible. In the case of Mount Pinatubo, this took 600 years. Tuy nhiên, núi lửa không phải là rất có thể dự đoán được. Đó là vì thời gian địa chất không giống như thời gian của con người. Trong những khoảng thời gian yên tĩnh, núi lửa tự bám lấy dung nham của chính mình bằng cách hình thành nên một hình nón mạnh mẽ từ những tảng đá nóng chảy đổ xuống viền miệng núi lửa; Sau đó dung nham nguội dần thành một phích cắm lớn, cứng và ổn định, ngăn chặn bất kỳ sự phun trào nào nữa cho đến khi áp suất dưới trở nên không thể cưỡng lại. Trong trường hợp núi Pinatubo, điều này mất 600 năm.
   
Then, sometimes, with only a small warning, the mountain blows its top. It did this at Mont Pelée in Martinique at 7.49 a.m. on 8 May, 1902. Of a town of 28,000, only two people survived. In 1815, a sudden blast removed the top 1,280 metres of Mount Tambora in Indonesia. The eruption was so fierce that dust thrown into the stratosphere darkened the skies, canceling the following summer in Europe and North America. Thousands starved as the harvest failed, after snow in June and frosts in August. Volcanoes are potentially world news, especially the quiet ones. Sau đó, đôi khi, chỉ với một cảnh báo nhỏ, ngọn núi thổi đầu của nó. Nó đã làm điều này tại Mont Pelee ở Martinique vào lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 1902. Trong số 28,000 thị trấn, chỉ có hai người sống sót. Trong năm 1 815, một vụ nổ đột ngột đã làm mất 1,280 mét đỉnh núi Tambora ở Indonesia. Vụ phun trào rất dữ dội đến nỗi bụi rơi vào tầng bình lưu tối đen trên bầu trời, huỷ mùa hè năm sau ở châu Âu và Bắc Mỹ. Hàng ngàn người bị đói vì vụ mùa thất bại, sau khi tuyết rơi vào tháng 6 và sương giá tháng 8. Núi lửa có tiềm năng thế giới tin tức, đặc biệt là những người yên tĩnh.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 4, Test 3, Reading Passage 2 – Volcanoes-earth-shattering news được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 4, Test 3, Reading Passage 2 – Volcanoes-earth-shattering news

 

Cambridge IELTS 4: Test 3 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 4: Test 3 – Reading Passage 1 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngCÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:


Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!