Cam 9, Test 3, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – Tidal powerCambridge Ielts 9 – Test 3 – Passage 2


Tidal power———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.Tidal power

Năng lượng thuỷ triều

 

Undersea turbines which produce electricity from the tides are set to become an important source of renewable energy for Britain. It is still too early to predict the extent of the impact they may have. but all the signs are that they will play a significant role in the future.
   
Các tua bin dưới biển dùng để sản xuất điện từ thủy triều đã trở thành một nguồn năng lượng tái chế quan trọng cho nước Anh. Vẫn còn quá sớm để dự đoán mức độ ảnh hưởng của dạng năng lượng này nhưng tất cả các dấu hiệu cho thấy chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai.
   
A. Operating on the same principle as wind turbines, the power in sea turbines comes from tidal currents which turn blades similar to ships’ propellers, but, unlike the wind, the tides are predictable and the power input is constant. The technology raises the prospect of Britain becoming self-sufficient in renewable energy and drastically reducing its carbon dioxide emissions, if tide, wind and wave power are all developed. Britain would be able to close gas, coal and nuclear power plants and export renewable power to other parts of Europe. Unlike wind power which Britain originally developed and then abandoned for 20 years allowing the Dutch to make it a major industry, undersea turbines could become a big export earner to island nations such as Japan and New Zealand. Hoạt động với nguyên tắc tương tự như tua-bin gió, năng lượng trong tuabin biển có được đến từ các dòng thủy triều với các lưỡi trên tua bin tương tự như cánh quạt tàu, nhưng không giống như gió, thủy triều có thể dự đoán được và nguồn tạo ra năng lượng này hầu như không đổi. Công nghệ này giúp nước Anh có thể tự tức hơn về mảng năng lượng tái tạo và giảm lượng khí thải carbon dioxide tốt hơn. Nếu thủy triều, gió và năng lượng sóng đều được phát triển thì Anh sẽ có thể không cần dùng gas, than và nhà máy điện hạt nhân nữa mà còn có thể xuất khẩu năng lượng tái tạo cho các nước châu Âu khác. Không giống như năng lượng gió, mà trước đây Anh đã từng phát triển và sau đó bỏ rơi nó trong 20 năm để rồi người Hà Lan biến nó trở thành một ngành công nghiệp lớn thì các tuabin dưới biển có thể trở thành một nguồn thu xuất khẩu lớn cho các đảo quốc như Nhật Bản và New Zealand.
   
B. Tidal sites have already been identified that will produce one-sixth or more of the UK’s power – and at prices competitive with modern gas turbines and undercutting those of the already ailing nuclear industry. One site alone, the Pendand Firth, between Orkney and mainland Scotland, could produce 10% of the country’s electricity with banks of turbines under the sea, and another at Alderney in the Channel islands three times the 1,200 megawatts of Britain’s largest and newest nuclear plant, Sizewell B, in Suffolk. Other sites identified include the Bristol Channel and the west coast of Scotland, particularly the channel between Campbeltown and Northern Ireland. Những nơi có hải triều đều được xác định là sẽ sản xuất một phần sáu hoặc nhiều năng lượng của Vương quốc Anh với giá cả cạnh tranh bằng những tuabin khí hiện đại và rẻ hơn năng lượng trong ngành công nghiệp hạt nhân đã suy yếu. Chỉ một nơi là Pentland Firth, ở giữa Orkney và đất liền Scotland, là có thể sản xuất 10% sản lượng điện của cả nước với các bãi ngầm gắn các tuabin dưới biển, và một nơi nữa ở Alderney trong quần đảo Channel có sản lượng gấp ba lần so với nhà máy hạt nhân 1,200 MW mới nhất và lớn nhất nước Anh Sizewell B, ở Suffolk. Các nơi khác cũng được xác định bao gồm kênh Bristol và bờ biển phía tây của Scotland, đặc biệt là kênh giữa Campbeltown và Bắc Ireland.
   
C. Work on designs for the new turbine blades and sites are well advanced at the University of Southampton‘s sustainable energy research group. The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon shortly to test the technology in a venture jointly funded by the department of Trade and Industry and the European Union. AbuBakr Bahaj, in charge of the Southampton  research. said: The prospects for energy from tidal currents are far better than from wind because the flows of water are predictable and constant. The technology for dealing with the hostile saline environment under the sea has been developed in the North Sea oil industry and much is already known about turbine blade design, because of wind power and ship propellers. There are a few technical difficulties, but I believe in the next nine to ten years we will be installing commercial marine turbine farms.’ Southampton has been awarded £2’l5.U.`D over three years to develop the turbines and is working with Marine Current Turbines. a subsidiary of IT power; on the Lynmouth project. EU research has now identified 1GB potential sites for tidal powen BG% round the coasts of Britain. The best sites are between islands or around heavily indented coasts where there are strong tidal currents. Công việc thiết kế các cánh tua-bin mới và các trạm thuỷ triều được nhóm nghiên cứu năng lượng bền vững của Đại học Southampton thực hiện. Trạm đầu tiên dự kiến sẽ được cài đặt tắt tại Lynmouth ở Devon ngay để thử nghiệm công nghệ này trong một liên doanh được đồng tài trợ bởi các bộ phận Thương mại và Công nghiệp và Liên minh châu Âu. AbuBakr Bahaj, phụ trách nghiên cứu Southampton, cho biết: Những triển vọng của ngành năng lượng từ các dòng thủy triều tốt hơn nhiều so với từ gió vì dòng nước có thể dự đoán và không đổi. Các công nghệ xử lý môi trường nước muối khắc nghiệt dưới biển đã được phát triển trong ngành công nghiệp dầu khí ở Biển Bắc và được mọi người biết đến nhờ thiết kế lưỡi tuabin cho năng lượng gió và cánh quạt tàu. Có một vài trục trặc về mặt kỹ thuật, nhưng trong 5-10 năm tới, chúng ta có thể cài đặt các trang trại tuabin dưới biển cho mục đích thương mại. Southampton đã được trao tặng 215,000 bảng Anh trong hơn ba năm để phát triển các tua-bin và đang làm việc với một công ty về tuabin dưới biển, một công ty con cỉa năng lượng CNTT, về dự án ở Lynmouth. Nghiên cứu của EU hiện nay đã xác định được 106 vị trí tiềm năng cho năng lượng thủy triều và 80% các nơi này nằm quanh các bờ biển của Anh. Các nơi tốt nhất nằm giữa các đảo hoặc xung quanh các bờ biển lồi lõm, nơi có các dòng thủy triều mạnh.
   
D. A marine turbine blade needs to be only one-third of the size of a wind generator to produce three times as much power. The blades will be about 20 metres in diameter so around 30 metres of water is required. Unlike wind power, there are unlikely to be environmental objections. Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow turning blades. Each turbine will be mounted on a tower which will connect to the national power supply grid via underwater cables. The towers will stick out of the water and be lit. to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades. Một lưỡi tuabin dưới biển chỉ cần có kích thước bằng một phần ba kích thước của một máy phát điện gió cũng để sản xuất điện gấp ba lần. Các lưỡi này có đường kính khoảng 20 mét vì vậy khi dưới nước thì bắt buột khoảng 30 mét. Không giống như năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều có vẻ không phải chịu sự ảnh hưởng của môi trường. Do các cánh quạt quay tương đối chậm nên hầu như không ảnh hưởng đến cá và các sinh vật khác sinh sống gần đó. Mỗi tuabin sẽ được gắn vào một tháp kết nối vào lưới điện cung cấp điện quốc gia thông qua cáp dưới nước. Các tháp này được gắn nhô ra khỏi mặt nước và được thắp sáng để cảnh báo các thuyền bè qua lại, và các trụ tháp này cũng được thiết kế để được nâng lên khỏi mặt nước nhằm bảo trì hay làm sạch rong biển ở các lưỡi tubia.
   
E. Dr Baha has done most work on the Alderrney site, where there are powerful currents. The single undersea turbine farm would produce far more power than needed for the Channel Islands and most would be fed into the French Grid and be re-imported into Britain via the cable under the Channel. Tiến sĩ Bahaj đã làm hầu hết các việc trên trạm Alderney, nơi có dòng chảy khá mạnh. Một trang trại tuabin dưới biển có thể tạo năng lượng cần thiết cho cả quần đảo Channel và hầu hết các năng lượng này sẽ được đưa vào lưới điện của Pháp và được nhập khẩu trở lại Anh thông qua cáp dưới kênh đào Channel.
   
F. One technical difficulty is cavitations, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles. These can cause vibration and damage the blades of the turbines. Dr Bahaj said: ‘We have to test a number of blade types to avoid this happening or at least make sure it does not damage the turbines or reduce performance. Another slight concern is submerged debris floating into the blades. So far we do not know how much of a problem it might be. We will have to make the turbines robust because the sea is a hostile environment. but all the signs that we can do it are good. Một khó khăn về mặt kỹ thuật là việc sủi bong bóng do nơi áp suất thấp phía sau cánh tuabin quay gây ra. Việc này có thể gây ra rung động và làm hư hại đến các cánh của tuabin. Tiến sĩ Bahaj cho biết: “Chúng tôi phải thử nghiệm một số loại cánh lưỡi để tránh điều này xảy ra hoặc ít nhất là đảm bảo rằng nó không làm hỏng các tuabin hoặc làm giảm hiệu suất. Một mối quan tâm nhỏ khác là việc các mảnh vỡ trôi vào lưỡi cánh quay tuabin. Đến nay chúng ta vẫn không biết là vấn đề này có thể nghiêm trọng đến mức nào. Chúng ta sẽ phải chế tạo các tuabin mạnh mẽ hơn vì biển là một môi trường rất khắc nghiệt, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm đang có dấu hiệu tốt.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 9, Test 3, Reading Passage 2 – Tidal power được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 9, Test 3, Reading Passage 2 – Tidal power

 

Cambridge IELTS 9: Test 3 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 9: Test 3 – Reading Passage 1 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png


CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!