Cam 9, Test 4, Reading Pas 1 – Dịch tiếng Việt – The life and work of Marie CurieCambridge Ielts 9 – Test 4 – Passage 1


The life and work of Marie Curie———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.The life and work of Marie Curie

Cuộc đời và công việc của Marie Curie

 

Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Sklodowska in Poland in 1867, she is famous for her work on  radioactivity, and was twice a winner of the Nobel A Prize. With her husband, Pierre Curie. and Henri  Raeqiierel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics, and was then sole winner of the 1911 Nobel  Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize. Marie Curie có lẽ là nữ khoa học nổi tiếng nhất đã từng sống. Marie Sklodowska sinh ra tại Ba Lan năm 1867, cô ấy nổi tiếng trên lĩnh vực phóng xạ, và hai lần là người chiến thắng trong giải Nobel. Cùng với chồng cô ấy, Pierre Curie, và Henri Becquerel, cô ấy được trao giải Nobel về Vật lý năm 1903, và sau đó là người duy nhất chiến thắng trong giải Nobel Hóa học năm 1911. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel.
   
From childhood, Marie was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. Because her father lost his savings through bad investment, she then had to take work as a teacher. From her earnings, she was able to finance her sister Bronia’s medical studies in Paris, on the understanding that Bronia would, in turn, later help her to get an education. Từ thuở niên thiếu, Marie đã đáng chú ý bởi trí nhớ siêu phàm, ở tuổi 16 cô đạt huy chương vàng sau khi hoàn thành bậc trung học cơ sở. Bởi vì cha cô ấy đã mất tiền tiết kiệm trong một vụ đầu tư thua lỗ, sau đó cô đã phải đi dạy. Từ thu nhập của mình, cô đã có khả năng tài trợ cho các nghiên cứu y khoa chị Bronia của cô ở Paris, với thỏa thuận rằng sau này tới lượt Bronia sẽ giúp cô đi học đại học.
   
ln 1891 this promise was fulfilled and Marie went to Paris and began to study at the Sorbonne (the University of Paris). She often worked far into the night and lived on little more than bread and butter and tea. She came first in the examination in the physical sciences in 1893, and in 1894 was placed second in the examination in mathematical sciences It was not until the spring of that year that she was introduced to Pierre Curie. Năm 1891 lời hứa này được thực hiện, và Marie đến Paris và bắt đầu việc học tại Sorbonne (Một đại học của Paris). Cô ấy thường xuyên làm việc xa vào ban đầu và sống chỉ với một chút bánh mì, bơ, và trà. Cô ấy đứng đầu trong kì thi vào khoa vật lí năm 1893, và xếp ở vị trí thứ 2 trong kì thi vào khoa toán. Điều đó đã không còn cho đến khi cô được giới thiệu cho Pierre Curie vào mùa xuân năm đó.
   
Their marriage in 1895 marked the start of a partnership that was soon to achieve results of world significance. Following Henri BecquereI‘s discovery in 1896 of a new phenomenon, which Marie later called ‘radioactivity’, Marie Curie decided to rind out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in other elements. She discovered that this was true for thorium. Lễ thành hôn của họ năm 1895 đã đánh dấu việc bắt đầu hợp tác mà nhanh chóng dẫn đến kết quả có ý nghĩa với thế giới. Sau phát hiện của Henri Becquerel’t năm 1895 của một hiện tượng mới, mà sau đó Marie gọi là ‘phóng xạ’, Marie Currie đã quyết định tìm xem hiện tượng phóng xạ được khám phá trong uranium có tìm được các nguyên tố khác không. Cô ấy đã khám phá ra đó chính là thorium.
   
Tuming her attention to minerals, she found her interest drawn to pitchblende, a mineral whose radioactivity, superior to that of pure uranium, could be explained only by the presence in thc orc of small quantities of an unknown substance of very high activity. Pierre Curie joined her in the work that she had undertaken to resolve this problem. and that led to the discovery of the new elements, polonium and radium. While Pierre Curie devoted himself chiefly to the physical study of the new radiations, Marie Curie struggled to obtain pure radium in the metallic state. This was achieved with the help of the chemist André-Louis Debierne, one of Pierre Curie’s pupils. Based on the results of this research. Marie Curie received her Doctorate of Science, and in 1903 Marie and Pierre shared with Becquerel the Nobel Prize for Physics for the discovery of radioactivity. Sự chuyển hướng chú ý của cô ấy tới các loại khoáng, cô đã tìm thấy sự quyến rũ thú vị từ các khoáng chất uranit, loại khoáng phóng xạ, vượt trội hơn uranium nguyên chất, có thể được giải thích chỉ bởi sự có mặt trong quặng với một lượng nhỏ chất chưa được biết và khả năng hoạt động rất mạnh. Pierre Curie đã tham gia cùng cô trong công việc cô đảm nhận để giải quyết lại vấn đề này, và điều đó dẫn đến sự khám phá ra nguyên tố mới, polonium và radium. Trong khi Pierre Curie đã cống hiến phần lớn bản thân cho việc nghiên cứu vật lý về bức xạ mới, thì Marie Curie đã đấu tranh để giành được radium nguyên chất trong trọng thái kim loại. Điều này đã đạt được với sự giúp đỡ của nhà hóa học André-Louis Debierne, một trong những học sinh của Pierre Curie. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này, Marie Curie đã nhận được bằng tiến sĩ khoa học, và năm 1903 Marie và Pierre đã chia sẻ giải thưởng Nobel vật lý với Becquerel cho khám phá ra tính phóng xạ.
   
The births of Marie’s two daughters, Irene and Eve, in 1897 and 1904 failed to internrpt her scientific work. She was appointed lecturer in physics at the Ecole Nor-male Supérieure for girls in Sevres, France (1900), and introduced a method of teaching based on experimental demonstrations. In December 1904 she was appointed chief assistant in the laboratory directed by Pierre Curie. Sự ra đời của hai người con gái là Irène và Eve, năm 1894 và 1904 đã không làm gián đoạn công việc nghiên cứu của cô. Cô đã được bổ nhiệm làm giảng viên vật lý tại trường nữ sinh École Normale Supérieure tại Sèvres, Pháp (năm 1900), và giới thiệu một phương pháp giảng dạy dựa trên các sự chứng minh thực nghiệm. Tháng 12 năm 1904 cô đã được bổ nhiệm làm trợ lý trưởng tại phòng thí nghiệm được điều khiển bởi Pierre Curie.
   
The sudden death of her husband in 1906 was a bitter blow to Marie Curie. but was also a turning point in her career: henceforth she was to devote all her energy to completing alone the scientific work that they had undertaken. On May 19, 1906, she was appointed to the professorship that had been left vacant on her husband’s death, becoming the first woman to teach at the Sorbonne. In 1911 she was awarded the Nobel Prize for Chemistry for the isolation of a pure form of radium. Cái chết đột ngột của chồng cô năm 1906 là một một đòn cay đắng cho Marie Curie, nhưng cũng là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cô: từ đó cô đã cống hiến tất cả năng lượng của mình để một mình hoàn thành công việc khoa học mà họ đã thực hiện. Ngày 13 tháng 5 năm 1906, cô ấy được đề cử giữ chức Giáo sư, chức vụ mà đã bị bỏ trống từ cái chết của chồng cô để trở thành người phụ nữ đầu tiên dạy tại Sornonne. Năm 1911 cô đã giành giải Nobel về Hóa học cho việc cô lập dạng tinh khiết của radium.
   
During World War I, Marie Curie, with the help of her daughter Irene, devoted herself to the development of the use of X—radiography, including the mobile units which came to be known as ‘little Curies’, used for the treatment of wounded soldiers. ln 1918 the Radium Institute, whose staff Irene had joined, began to operate in earnest, and became a centre for nuclear physics and chemistry. Marie Curie, now at the highest point of her fame and, from 1922, a member of the Academy of Medicine, researched the chemistry of radioactive substances and their medical applications Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Marie Curie, với sự giúp đỡ cả con gái Irène, đã hiến dâng bản thân mình cho sự phát triển của việc sử dụng tia X- chụp X quang, bao gồm cả các đơn vị điện thoại di động mà đã được biết đến như “Little curie ‘, được sử dụng để điều trị lính bị thương. Năm 1918, Viện Radium, mà nhân viên Irène đã tham gia, bắt đầu hoạt động một cách nghiêm túc, và trở thành một trung tâm vật lý hạt nhân và hóa học. Marie Curie, bây giờ tại điểm cao nhất của danh tiếng của mình, từ năm 1922, và là một thành viên của Viện Hàn lâm Y học, chuyên nghiên cứu hóa học các chất phóng xạ và các ứng dụng y học của chúng.
   
ln 1921, accompanied by her two daughters, Marie Curie made a triumphant journey to the United States to raise funds for research on radium. Women there presented her with a gram of radium for her campaign. Marie also gave lectures in Belgium. Brazil, Spain and Czechoslovakia and, in addition, had the satisfaction of seeing the development of the Curie Foundation in Paris. and the inauguration in 1932 in Warsaw of the Radium Institute, where her sister Bronia became the director. Năm 1921, cùng với hai cô con gái, Marie Curie làm nên một cuộc hành trình thắng lợi đến Hoa Kỳ để gây quỹ cho nghiên cứu về radium. Những người phụ nữ ở đó đã tặng cô một gram radium cho chiến dịch của mình. Marie cũng đã thuyết trình tại Bỉ, Brazil, Tây Ban Nha và Tiệp Khắc, ngoài ra, và đã cô cũng hài lòng khi nhìn thấy sự phát triển của các tổ chức Curie Foundation tại Paris, và lễ nhậm chức vào năm 1932 tại Warsaw của Viện Radium, nơi chị gái cô Bronia trở thành giám đốc.
   
One of Marie Curie’s outstanding achievements was to have understood the need to accumulate intense radioactive sources. not only to treat illness but also to maintain an abundant supply for research. The existence in Paris at the Radium Institute of o stock of grams of radium made a decisive contribution to the success of the experiments undertaken in the years around 1930. This work prepared the way for the discovery of the neutron by Sir James Chadwick and, above all, for the discovery in 1934 by Irene and Frédéric Joliot- Curie of artificial radioactivity. A few months after this discovery, Marie Curie died as a result of leukaemia caused by exposure to radiation. She had often carried test tubes containing radioactive isotopes in her pocket, remarking on the pretty blue-green light they gave off. Một trong những thành tựu đáng chú ý của Marie Curie là đã hiểu rõ sự cần thiết phải tích lũy các nguồn phóng xạ cường độ cao, không chỉ để điều trị bệnh mà còn để duy trì một nguồn cung cấp dồi dào cho nghiên cứu. Sự tồn tại ở Paris tại Viện Radium của một kho dự trữ là 1,5 gram radium đã góp phần quyết định cho sự thành công của các thí nghiệm được thực hiện trong các năm 1930. Sự nghiệp này đã chuẩn bị con đường cho việc khám phá ra neutron của Sir James Chadwick và, trên tất cả, cho những khám phá vào năm 1934 bởi Irène và Frédéric Joliot-Curie về phóng xạ nhân tạo. Một vài tháng sau khám phá này, Marie Curie đã qua đời bởi kết quả của bệnh bạch cầu gây ra do phơi nhiễm với bức xạ. Cô thường mang ống nghiệm chứa các đồng vị phóng xạ trong túi của mình, chú ý về ánh sáng màu xanh-màu xanh lá cây khá đẹp mà chúng tạo ra.
   
Her contribution to physics had been immense, not only in her own work. the importance of which had been demonstrated by her two Nobel Prizes, but because of her influence on subsequent generations of nuclear physicists and chemists. Đóng góp của cô tới nền vật lí là rất to lớn, không chỉ trong công việc, tầm quan trọng của nó đã được chứng minh bởi hai giải Nobel của cô, nhưng bởi ảnh hưởng của cô trên các thế hệ tiếp theo của các nhà vật lý hạt nhân và hóa học.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 9, Test 4, Reading Passage 1 – The life and work of Marie Curie được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 9, Test 4, Reading Passage 1 – The life and work of Marie Curie

 

Cambridge IELTS 9: Test 4 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 9: Test 3 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png


CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!