Cam 6, Test 3, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – The search for the anti-aging pill


Cambridge Ielts 6 – Test 3 – Passage 3

The search for the anti-aging pill———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.The search for the anti-aging pill


Tìm kiếm thuốc chống lão hóa

 

In government laboratories and elsewhere, scientists are seeking a drug able to prolong life and youthful vigor. Studies of caloric restriction are showing the way
   
Trong các phòng thí nghiệm của chính phủ và các nơi khác, các nhà khoa học đang tìm kiếm một loại thuốc có thể kéo dài cuộc sống và sức sống trẻ trung. Các nghiên cứu về hạn chế caloric đang cho thấy cách
   
As researchers on aging noted recently, no treatment on the market today has been proved to slow human aging- the build-up of molecular and cellular damage that increases vulnerability to infirmity as we grow older. But one intervention, consumption of a low-calorie* yet nutritionally balanced diet, works incredibly well in a broad range of animals, increasing longevity and prolonging good health. Those findings suggest that caloric restriction could delay aging and increase longevity in humans, too. Khi các nhà nghiên cứu về lão hóa đã ghi nhận gần đây, không có cách điều trị nào trên thị trường ngày nay đã được chứng minh để làm chậm quá trình lão hóa của con người – sự tích tụ các tổn thương phân tử và tế bào làm tăng tính dễ bị tổn thương khi chúng ta lớn lên. Nhưng một sự can thiệp,sự tiêu thụ một chế độ ăn uống với lượng calo thấp nhưng cân bằng dinh dưỡng, hoạt động rất tốt ở nhiều loại động vật, tăng tuổi thọ và kéo dài sức khoẻ. Những phát hiện này gợi ý rằng hạn chế calori cũng có thể làm chậm sự lão hóa và tăng tuổi thọ ở con người.
   
Unfortunately, for maximum benefit, people would probably have to reduce their caloric intake by roughly thirty per cent, equivalent to dropping from 2,500 calories a day to 1, 750. Few mortals could stick to chat harsh a regimen, especially for years on end. But what if someone could create a pill that mimicked the physiological effects of eating less without actually forcing people to eat less? Could such a ‘caloric-restriction mimetic’, as we call it, enable people to stay healthy longer, postponing age-related disorders (such as diabetes, arteriosclerosis, heart disease and cancer) until very lace in life? Scientists first posed this question in the mid-1990s, after researchers came upon a chemical agent that in rodents seemed to reproduce many of caloric restriction’s benefits. No compound that would safely achieve the same feat in people has been found yet, but the search has been informative and has fanned hope that caloric-restriction (CR) mimetics can indeed be developed eventually. Thật không may, vì lợi ích tối đa, mọi người có thể phải giảm lượng calo xuống khoảng ba mươi phần trăm, tương đương giảm từ 2,500 calo một ngày xuống 1,750. Một vài ca tử vong có thể dính vào chế độ khắc nghiệt đó, đặc biệt là trong nhiều năm. Nhưng nếu người nào đó có thể tạo ra một loại thuốc mô phỏng những ảnh hưởng sinh lý của việc ăn ít hơn mà không thực sự buộc người ta phải ăn ít? Liệu chúng ta có thể gọi đó là “sự mô phỏng hạn chế caloric”, cho phép mọi người khỏe mạnh hơn, trì hoãn các rối loạn liên quan đến tuổi tác (như tiểu đường, xơ cứng động mạch, bệnh tim và ung thư) cho đến cuối đời? Các nhà khoa học lần đầu đặt ra câu hỏi này vào giữa những năm 1990, sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra một chất hoá học mà ở loài gặm nhấm dường như tái tạo nhiều lợi ích về calo. Không có hợp chất nào có thể đạt được kết quả tương tự trong con người, nhưng nghiên cứu đã mang lại nhiều thông tin và đã dấy lên niềm hy vọng rằng các sự mô phỏng hạn chế calo có thể được phát triển đến cùng.
   
The benefits of caloric restriction
The hunt for CR mimetics grew out of a desire to better understand caloric restriction’s many effects on the body. Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats fed a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats and also had a reduced incidence of conditions that become increasingly common in old age. What is more, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, which means that the maximum lifespan (the oldest attainable age), not merely the normal lifespan, increased. Various interventions, such as infection-fighting drugs, can increase a population’s average survival time, but only approaches chat slow the body’s rate of aging will increase the maximum lifespan.
Lợi ích của việc hạn chế caloric.
Công cuộc truy tìm CR mọc lên vì mong muốn hiểu rõ hơn về những hạn chế về lượng calo của cơ thể. Các nhà khoa học lần đầu tiên nhận ra giá trị của thói quen cách đây hơn 60 năm, khi họ phát hiện ra rằng những con chuột ăn một chế độ ăn ít calo sống lâu hơn bình thường so với những con chuột ăn tự do và cũng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ngày càng trở nên phổ biến ở tuổi già. Hơn nữa, một số động vật được chữa trị còn sống lâu hơn các động vật sống lâu nhất trong nhóm đối chứng, có nghĩa là tuổi thọ cao nhất (tuổi già nhất có thể đạt được), không chỉ đơn thuần là tuổi thọ bình thường, đã tăng lên. Các can thiệp khác nhau, như thuốc chống nhiễm trùng, có thể làm tăng thời gian sống trung bình của dân số, nhưng chỉ những cách tiếp cận làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể sẽ làm tăng tuổi thọ tối đa.
   
The rat findings have been replicated many times and extended to creatures ranging from yeast to fruit flies, worms, fish, spiders, mice and hamsters. Until fairly recently, the studies were limited short-lived creatures genetically distant from humans. But caloric-restriction projects underway in two species more closely related to humans- rhesus and squirrel monkeys- have scientists optimistic that CR mimetics could help people. Các phát hiện chuột đã được nhân rộng nhiều lần và mở rộng cho các sinh vật khác nhau, từ nấm men đến ruồi giấm, sâu, cá, nhện, chuột và hamster. Cho đến gần đây, các nghiên cứu được giới hạn ở những sinh vật có tuổi thọ ngắn di truyền xa với con người. Tuy nhiên, các dự án hạn chế calo đang được tiến hành ở hai loài liên quan chặt chẽ hơn đến con người – loài khỉ rhesus và sóc – làm cho các nhà khoa học lạc quan rằng mô phỏng CR có thể giúp con người.
   
The monkey projects demonstrate that compared with control animals that eat normally. caloric-restricted monkeys have lower body temperatures and levels of the pancreatic hormone insulin, and they retain more youthful levels of certain hormones that tend to fall with age. Loài khỉ đã chứng minh rằng, so với các con vật kiểm soát ăn bình thường, khỉ hạn chế calo có nhiệt độ cơ thể thấp hơn và mức độ của insulin nội tiết tố dịch tụy, và chúng giữ lại mức trẻ hơn của một số hoocmon nhất định có xu hướng giảm theo độ tuổi. 
   
The caloric-restricted animals also look better on indicators of risk for age-related diseases. For example, they have lower blood pressure and triglyceride levels(signifying a decreased likelihood of heart disease) and they have more normal blood glucose levels( pointing to a reduced risk for diabetes, which is marked by unusually high blood glucose levels). Further, it has recently been shown that rhesus monkeys kept on caloric-restricted diets for an extended time( nearly 15 years) have less chronic disease. They and the other monkeys must be followed still longer, however, to know whether low-calorie intake can increase both average and maximum lifespans in monkeys. Unlike the multitude of elixirs being touted as the latest anti-aging cure, CR mimetics would alter fundamental processes that underlie aging. We aim to develop compounds that fool cells into activating maintenance and repair. Các loài vật bị hạn chế calo cũng trông tốt hơn về các chỉ số về nguy cơ bệnh liên quan đến tuổi tác. Ví dụ, chúng có mức huyết áp và triglyceride thấp hơn (có nghĩa là giảm nguy cơ mắc bệnh tim), và chúng có mức đường trong máu bình thường hơn (chỉ giảm nguy cơ tiểu đường, được đánh dấu bằng mức đường huyết cao bất thường). Hơn nữa, gần đây đã cho thấy rằng khỉ nâu giữ chế độ ăn uống caloric hạn chế trong một thời gian dài (gần 15 năm) có ít bệnh mãn tính. Chúng và những con khỉ khác phải được theo dõi lâu hơn, tuy nhiên, để biết liệu lượng calo thấp có thể làm tăng tuổi thọ trung bình và tối đa ở khỉ hay không. Không giống như vô số các loại tiên dược được chào hàng như là phương pháp chống lão hóa mới nhất, mô phỏng CR sẽ làm thay đổi các quá trình cơ bản mà cơ bản là lão hóa. Chúng ta nhằm mục đích phát triển các hợp chất đánh lừa các tế bào để kích hoạt bảo quản và sửa chữa.
   
How a prototype caloric-restriction mimetic works
The best-studied candidate for a caloric-restriction mimetic, 2DG (2-deoxy-D-glucose), works by interfering with the way cells process glucose, it has proved toxic at some doses in animals and so cannot be used in humans. But it has demonstrated that chemicals can replicate the effects of caloric restriction; the trick is finding the right one.
Làm thế nào một công trình mô phỏng hạn chế caloric hoạt động.
Các ứng cử viên được nghiên cứu tốt nhất cho một sự mô phỏng hạn chế calo, 2DG (2-deoxy-D-glucose), hoạt động bằng cách can thiệp vào cách thức các tế bào xử lý glucose, Nó đã chứng minh chất độc ở một số liều lượng trong động vật và do đó không thể dùng ở người. Nhưng nó đã chứng minh rằng các hóa chất có thể tái tạo các hiệu ứng của sự hạn chế caloric; mấu chốt là tìm ra loại nào đúng 
   
Cells use the glucose from food to generate ATP (adenosine triphosphate), the molecule that powers many activities in the body. By limiting food intake, caloric restriction minimizes the amount of glucose entering cells and decreases ATP generation. When 2DG is administered to animals that eat normally, glucose reaches cells in abundance but the drug prevents most of it from being processed and thus reduces ATP synthesis. Researchers have proposed several explanations for why interruption of glucose processing and ATP production might retard aging. One possibility relates to the ATP-making machinery’s emission of free radicals, which are thought to contribute to aging and t such age-related diseases as cancer by damaging cells. Reduced operation of the machinery should limit their production and thereby constrain the damage. Another hypothesis suggests that decreased processing of glucose could indicate to cells that food is scarce( even if it isn’t) and induce them to shift into an anti-aging mode that emphasizes preservation of the organism over such ‘luxuries’ as growth and reproduction. Các tế bào sử dụng glucose từ thức ăn để tạo ra ATP (adenosine triphosphate), phân tử nắm nhiều hoạt động trong cơ thể. Bằng cách hạn chế ăn uống, hạn chế calo giảm thiểu lượng glucose đi vào tế bào và làm giảm sự sản sinh ATP. Khi 2DG được sử dụng cho động vật ăn bình thường, glucose đạt đến các tế bào vô số nhưng thuốc này ngăn chặn hầu hết chúng khỏi quá trình chế biến và do đó làm giảm tổng hợp ATP. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất những lý giải cho lý do tại sao việc gián đoạn chế biến glucose và sản xuất ATP có thể làm chậm quá trình lão hóa. Một khả năng liên quan đến sự thải ra các gốc tự do của cỗ máy ATP, được cho là góp phần vào sự lão hóa và các bệnh liên quan đến tuổi tác như ung thư bởi các tế bào gây hại. Quá trình hoạt động bị giảm của cỗ máy nên hạn chế sản phẩm của chúng và do đó hạn chế thiệt hại. Một giả thuyết khác cho thấy việc giảm lượng glucose có thể chỉ rõ đến các tế bào rằng thực phẩm khan hiếm (thậm chí không phải vậy) và khiến chúng chuyển sang chế độ chống lão hóa, nhấn mạnh vào việc bảo vệ cơ thể đối với những thứ xa xỉ như tăng trưởng và sinh sản.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 6, Test 3, Reading Passage 3 – The search for the anti-aging pill được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 6, Test 3, Reading Passage 3 – The search for the anti-aging pill

 

Cambridge IELTS 6: Test 4 – Reading Passage 1 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 6: Test 3 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngCÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!