Cam 8, Test 4, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – Collecting Ant SpecimensCambridge Ielts 8 – Test 4 – Passage 3


Collecting Ant Specimens

 

———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.Collecting Ant Specimens

Thu thập mẫu xét nghiệm kiến

 

Collecting ants can be as simple as picking up stray ones and placing them in a glass jar, or as complicated as completing an exhaustive survey of all species present in an area and estimating their relative abundances. The exact method used will depend on the final purpose of the collections. For taxonomy. or classification, long series, from a single nest, which contain all castes (workers, including majors and minors, and, if present, queens and males) are desirable, to allow the determination of variation within species. For ecological studies, the most important factor is collecting identifiable samples of as many of the different species present as possible. Unfortunately, these methods are not always compatible. The taxonomist sometimes overlooks whole species in favour of those groups currently under study, while the ecologist often collects only a limited number of specimens of each species, thus reducing their value for taxonomic investigations. Thu thập kiến ​​có thể đơn giản như nhặt những con lạc đường và đặt chúng vào bình thủy tinh, hoặc phức tạp như khi hoàn thành một cuộc khảo sát đầy đủ về tất cả các loài hiện diện trong một khu vực và ước lượng độ phong phú tương đối của chúng. Phương pháp chính xác được sử dụng sẽ phụ thuộc vào mục đích cuối cùng của bộ sưu tập. Đối với phân loại, hoặc phân loại, chuỗi dài, từ một tổ duy nhất có chứa tất cả các hiến pháp (người lao động, bao gồm các chuyên ngành và người vị thành niên, và, nếu có, hoàng hậu và nam giới) là mong muốn, để cho phép xác định biến thể trong loài. Đối với các nghiên cứu về sinh thái, yếu tố quan trọng nhất là thu thập các mẫu có thể nhận dạng được của nhiều loài khác nhau hiện nay có thể.Thật không may, những phương pháp này không phải lúc nào cũng tương thích. Các nhà phân loại học đôi khi nhìn nhận toàn bộ loài đối với những nhóm hiện đang được nghiên cứu, trong khi nhà sinh thái học chỉ thu thập được một số mẫu vật của mỗi loài, do đó làm giảm giá trị của chúng trong các điều tra phân loại.
   
To collect as wide a range of species as possible, several methods must be used. These include hand collecting, using baits to attract the ants, ground litter sampling, and the use of pitfall traps. Hand collecting consists of searching for ants everywhere they are likely to occur. This includes on the ground, under rocks, logs or other objects on the ground, in rotten wood on the ground or on trees, in vegetation, on tree trunks and under bark. When possible, collections should be made from nests or foraging columns and at least 20 to 25 individuals collected. This will ensure that all individuals are of the same species, and so increase their value for detailed studies. Since some species are largely nocturnal. collecting should not be confined to daytime. Specimens are collected using an aspirator (often called a poorer), forceps, a fine, moistened paint brush, or fingers. if the ants are known not to sting. Individual insects are placed in plastic or glass tubes (1.5-3.0 ml capacity for small ants, 5-8 ml for larger ants) containing 75% to 95% ethanol. Plastic tubes with secure tops are better than glass because they are lighter, and do not break as easily if mishandled. Để thu thập càng nhiều loài càng tốt, phải sử dụng một số phương pháp. Chúng bao gồm thu thập bằng tay, sử dụng mồi để thu hút các kiến, lấy mẫu đất và sử dụng bẫy pitfall. Thu thập bằng tay bao gồm tìm kiếm kiến ​​ở mọi nơi mà chúng có thể xảy ra. Điều này bao gồm trên mặt đất, dưới đá, các khúc gỗ hoặc các vật khác trên mặt đất, bằng gỗ thối trên mặt đất hoặc trên cây, trong thực vật, trên thân cây và dưới vỏ cây. Khi có thể, các bộ sưu tập phải được làm từ các tổ hoặc cột tìm kiếm và ít nhất 20 đến 25 cá nhân được thu thập. Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các cá thể đều thuộc cùng một loài, và do đó tăng giá trị cho các nghiên cứu chi tiết. Vì một số loài là vào ban đêm, nên việc thu thập không nên chỉ giới hạn ở ban ngày. Mẫu được thu thập bằng cách sử dụng một máy hút (thường được gọi là pooter), kẹp, một bàn chải mịn, ẩm, hoặc ngón tay, nếu kiến ​​không biết là sting. Côn trùng cá thể được đặt trong ống nhựa hoặc thủy tinh (dung tích 1. 5-3-0 ml cho kiến ​​nhỏ, 5-8 ml đối với các con kiến ​​lớn) chứa 75% đến 95% ethanol. Ống nhựa có nắp an toàn tốt hơn kính vì chúng nhẹ hơn và không dễ vỡ nếu không được xử lý. 
   
Baits can be used to attract and concentrate foragers. This often increases the number of individuals collected and attracts species that are otherwise elusive. Sugars and meats or oils will attract different species and a range should be utilised. These baits can be placed either on the ground or on the trunks of trees or large shrubs. When placed on the ground, baits should be situated on small paper cards or other flat, light-coloured surfaces, or in test-tubes or vials. This makes it easier to spot ants and to capture them before they can escape into the surrounding leaf litter. Baits có thể được sử dụng để thu hút và tập trung những người rình rập. Điều này thường làm tăng số lượng cá thể thu thập và thu hút được các loài mà nếu không thì sẽ khó nắm bắt. Đường và thịt hoặc dầu sẽ thu hút các loài khác nhau và phạm vi nên được sử dụng. Những mồi này có thể được đặt trên mặt đất hoặc trên các thân cây hoặc bụi cây lớn. Khi đặt trên mặt đất, mồi nên được đặt trên giấy nhỏ hoặc các mặt phẳng, ánh sáng màu khác, hoặc trong ống nghiệm hoặc lọ. Điều này làm cho dễ dàng hơn để phát hiện ra kiến ​​và nắm bắt chúng trước khi chúng có thể trốn vào lều rác xung quanh.
   
Many ants are small and forage primarily in the layer of leaves and other debris on the ground. Collecting these species by hand can be difficult. One of the most successful ways to collect them is to gather the leaf litter in which they are foraging and extract the ants from it. This is most commonly done by placing leaf litter on a screen over a large funnel, often under some heat. As the leaf litter dries from above, ants (and other animals) move downward and eventually fall out the bottom and are collected in alcohol placed below the funnel. This method works especially well in rainforests and marshy areas. A method of improving the catch when using a funnel is to sift the leaf litter through a coarse screen before placing it above the funnel. This will concentrate the litter and remove larger leaves and twigs. It will also allow more litter to be sampled when using a limited number of funnels. Nhiều kiến ​​là nhỏ và thức ăn gia súc chủ yếu ở lớp lá và các mảnh vụn khác trên mặt đất. Thu thập các loài này bằng tay có thể rất khó khăn. Một trong những cách thành công nhất để thu thập chúng là thu thập các lát lá trong đó họ đang tìm kiếm và trích xuất các kiến ​​từ nó. Điều này thường được thực hiện bằng cách đặt rác trên một màn hình trên một phễu lớn, thường dưới hơi nóng. Khi mùn lá khô từ trên cao, kiến ​​(và các động vật khác) di chuyển xuống và cuối cùng rơi ra phía dưới và được thu thập trong rượu đặt bên dưới phễu. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong rừng mưa và vùng đầm lầy. Một phương pháp để cải thiện việc bắt khi sử dụng một kênh là để sàng rác rác thông qua một màn hình thô trước khi đặt nó lên phía trên ống khói. Điều này sẽ tập trung rác thải và loại bỏ các lá và cành cây lớn hơn. Nó cũng sẽ cho phép nhiều mẫu hơn được lấy mẫu khi sử dụng một số lượng kênh hạn chế.
   
The pitfall trap is another commonly used tool for collecting ants. A pitfall trap can be any small container placed on the ground with the top level with the surrounding surface and filled with a preservative. Ants are collected when they fall into the trap while foraging. The diameter of the traps can vary from about 18 mm to 10 cm and the number used can vary from a few to several hundred. The size of the traps used is influenced largely by personal preference (although larger sizes are generally better), while the number will be determined by the study being undertaken. The preservative used is usually ethylene glycol or propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and the traps will dry out. One advantage of pitfall traps is that they can be used to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention. One disadvantage is that some species are not collected as they either avoid the traps or do not commonly encounter them while foraging. Cái bẫy pitfall là một công cụ thường được sử dụng để thu thập kiến. Một cái bẫy pitfall có thể là bất cứ cái thùng nhỏ nào được đặt trong lòng đất với mức cao nhất với bề mặt xung quanh và chứa chất bảo quản. Kiến được thu thập khi chúng rơi vào bẫy trong khi tìm kiếm. Đường kính của bẫy có thể thay đổi từ khoảng 18 mm đến 10 cm và số lượng sử dụng có thể thay đổi từ vài đến vài trăm. Kích thước của bẫy được sử dụng chủ yếu là do sở thích cá nhân (mặc dù kích thước lớn hơn nói chung là tốt hơn), trong khi số lượng sẽ được xác định bởi nghiên cứu đang được tiến hành. Chất bảo quản được sử dụng thường là ethylene glycol hoặc propylen glycol, vì rượu sẽ bay hơi nhanh chóng và bẫy sẽ khô. Một lợi thế của bẫy pitfall là chúng có thể được sử dụng để thu thập qua một khoảng thời gian với sự bảo trì và can thiệp tối thiểu. Một bất lợi là một số loài không được thu thập vì họ hoặc tránh các bẫy hoặc thường không gặp chúng trong khi tìm kiếm.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 8, Test 4, Reading Passage 3 – Collecting Ant Specimens được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 8, Test 4, Reading Passage 3 – Collecting Ant Specimens

 

Cambridge IELTS 9: Test 1 – Reading Passage 1 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 8: Test 4 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png


CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!