Cam 3, Test 3, Reading Pas 3 – Dịch tiếng Việt – Highs & Lows


Cambridge Ielts 3 – Test 3 – Passage 3

Highs & Lows———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.Hormone levels – and hence our moods –may be affected by the weather. Gloomy weather can cause depression, but sunshine appears to raise the spirits. In Britain, for example, the dull weather of winter drastically cuts down the amount of sunlight that is experienced which strongly affects some people. They become so depressed and lacking in energy that their work and social life are affected. This condition has been given the name SAD (Seasonal Affective Disorder). Sufferers can fight back by making the most of any sunlight in winter and by spending a few hours each day under special, full-spectrum lamps. These provide more ultraviolet and blue-green light than ordinary fluorescent and tungsten lights. Some Russian scientists claim that children learn better after being exposed to ultraviolet light. In warm countries, hours of work are often arranged so that workers can take a break, or even a siesta, during the hottest part of the day. Scientists are working to discover the links between the weather and human beings’ moods and performance. Mức độ hormon – làm tâm trạng của chúng ta – có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thời tiết u ám có thể gây ra trầm cảm, nhưng ánh nắng mặt trời xuất hiện làm nâng cao tinh thần. Ví dụ ở Anh, thời tiết khắc nghiệt của mùa đông lượng ánh sáng mặt trời giảm mạnh mà qua mùa này gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến một số người. Họ trở nên trầm cảm và thiếu năng lượng điều đó làm công việc và đời sống xã hội của họ bị ảnh hưởng. Tình trạng này đã được đặt tên là SAD (rối loạn mãn tính). Những người bệnh có thể chống lại bằng cách tận dụng hầu hết ánh sáng mặt trời vào mùa đông và dành một vài giờ mỗi ngày dưới đèn đặc biệt, đầy đủ quang phổ. Chúng cung cấp nhiều ánh sáng cực tím và xanh lục hơn ánh sáng huỳnh quang và đèn vonfram thông thường. Một số nhà khoa học Nga cho rằng trẻ em học tốt hơn sau khi tiếp xúc với ánh sáng cực tím. Ở những quốc gia ấm áp, giờ làm việc thường được bố trí sao cho người lao động có thể nghỉ ngơi, hoặc thậm chí là ngủ trưa vào thời gian nóng nhất trong ngày. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để khám phá mối liên hệ giữa thời tiết với tâm trạng và hoạt động của con người.
   
It is generally believed that tempers grow shorter in hot, muggy weather. There is no doubt that ‘crimes against the person’ rise in the summer, when the weather is hotter and fall in the winter when the weather is colder. Research in the United States has shown a relationship between temperature and street riots. The frequency of riots rises dramatically as the weather gets warmer, hitting a peak around 27-30°C. But is this effect really due to a mood change caused by the heat? Some scientists argue that trouble starts more often in hot weather merely because there are more people in the street when the weather is good. Nhìn chung người ta tin rằng những cơn nóng giận phát triển ngắn hơn trong thời tiết nóng, oi bức. Không có nghi ngờ gì về ‘tội ác con người’ tăng vào mùa hè, khi trời nóng hơn và giảm vào mùa thu khi trời lạnh hơn. Nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã cho thấy một mối quan hệ giữa nhiệt độ và các cuộc bạo loạn đường phố. Tần số các cuộc bạo loạn tăng lên đáng kể khi thời tiết ấm hơn, chạm tới đỉnh cao khoảng 27-30 °C. Nhưng ảnh hưởng này thực sự là do một sự thay đổi tâm trạng gây ra bởi nhiệt? Một số nhà khoa học cho rằng rắc rối bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn trong thời tiết nóng bởi vì có nhiều người trên đường phố.
   
Psychologists have also studied how being cold affects performance. Researchers compared divers working in icy cold water at 5°C with others in water at 20°C (about swimming pool temperature). The colder water made the divers worse at simple arithmetic and other mental tasks. But significantly, their performance was impaired as soon as they were put into the cold water – before their bodies had time to cool down. This suggests that the low temperature did not slow down mental functioning directly, but the feeling of cold distracted the divers from their tasks. Các nhà tâm lý học cũng đã nghiên cứu nhiệt độ lạnh ảnh hưởng đến hiệu suất như thế nào. Các nhà nghiên cứu so sánh những thợ lặn làm việc trong nước lạnh băng giá 5°C với những người khác trong nước 20°C (về nhiệt độ bể bơi). Nước lạnh làm cho thợ lặn kém hơn khi tính toán số học đơn giản và các công việc trí óc khác. Nhưng quan trọng, hiệu suất của họ bị suy giảm ngay khi họ được đưa vào trong nước lạnh – trước khi cơ thể của họ có thời gian để mát hơn. Điều này cho thấy nhiệt độ thấp đã không làm chậm chức năng trí óc trực tiếp, nhưng cảm giác lạnh làm các thợ lặn phân tâm nhiệm vụ.
   
Psychologists have conducted studies showing that people become less skeptical and more optimistic when the weather is sunny However, this apparently does not just depend on the temperature. An American psychologist studied customers in a temperature-controlled restaurant. They gave bigger tips when the sun was shining and smaller tips when it wasn’t, even though the temperature in the restaurant was the same. A link between weather and mood is made believable by the evidence for a connection between behavior and the length of the daylight hours. This, in turn, might involve the level of a hormone called melatonin, produced in the pineal gland in the brain. The amount of melatonin falls with greater exposure to daylight. Research shows that melatonin plays an important part in the seasonal behavior of certain animals. For example, food consumption of stags increases during the winter, reaching a peak in February/ March. It falls again to a low point in May, then rises to a peak in September, before dropping to another minimum in November. These changes seem to be triggered by varying melatonin levels. Các nhà tâm lý học đã tiến hành nhiều nghiên cứu cho thấy rằng con người ít hoài nghi và lạc quan hơn khi thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, điều này dường như không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Một nhà tâm lý Mỹ đã nghiên cứu khách hàng trong một nhà hàng có kiểm soát nhiệt độ. Họ boa tiền nhiều hơn khi mặt trời đang chiếu sáng và ít hơn khi không có ánh mặt trời, mặc dù nhiệt độ trong nhà hàng là như nhau. Một mối liên hệ đáng tin giữa thời tiết và tâm trạng bởi những bằng chứng cho một mối liên hệ giữa hành vi và độ dài của số giờ ban ngày. Lần lượt những điều này có thể liên quan đến mức độ của một hoóc môn được gọi là melatonin, đã sản xuất trong tuyến tùng ở não. Lượng melatonin giảm khi tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng ban ngày. Nghiên cứu cho thấy rằng melatonin đóng một phần quan trọng trong hành vi theo mùa của một số động vật nhất định. Ví dụ, lượng tiêu thụ thực phẩm tăng lên trong mùa đông, đạt mức cao nhất vào tháng 2 / tháng 3. Nó lại rơi xuống mức thấp vào tháng 5, sau đó tăng lên đỉnh vào tháng 9, trước khi giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 11. Những thay đổi này dường như được kích hoạt bởi các mức melatonin khác nhau.
   
In the laboratory, hamsters put on more weight when the nights are getting shorter and their melatonin levels are falling. On the other hand, if they are given injections of melatonin, they will stop eating altogether. It seems that time cues provided by the changing lengths of day and night trigger changes in animals’ behavior – changes that are needed to cope with the cycle of the seasons. People’s moods too, have been shown to react to the length of the daylight hours. Skeptics might say that longer exposure to sunshine puts people in a better mood because they associate it with the happy feelings of holidays and freedom from responsibility. However, the belief that rain and murky weather make people more unhappy is borne out by a study in Belgium, which showed that a telephone counseling service gets more telephone calls from people with suicidal feelings when it rains. Trong phòng thí nghiệm, chuột đồng béo lên khi ban đêm trở nên ngắn hơn và mức melatonin giảm. Mặt khác, nếu chúng được tiêm melatonin, chúng sẽ ngừng ăn uống hoàn toàn. Có vẻ như các tín hiệu thời gian được cung cấp bằng thay đổi độ dài ngày và đêm gây nên những thay đổi trong hành vi của động vật – thay đổi cần thiết để đối phó với chu kỳ của các mùa. Tâm trạng của con người cũng vậy, đã được chứng minh là chống lại độ dài của các giờ ban ngày. Những người hoài nghi có thể nói rằng tiếp xúc lâu hơn với ánh nắng mặt trời làm con người cảm thấy tâm trạng tốt hơn bởi vì họ liên tưởng nó với những cảm xúc hạnh phúc của kì nghỉ và sự thoát khỏi trách nhiệm. Tuy nhiên, niềm tin rằng mưa và thời tiết xấu làm cho mọi người ít hạnh phúc được điều tra bởi một nghiên cứu ở Bỉ, cho thấy một dịch vụ tư vấn qua điện thoại nhận được nhiều cú điện thoại từ những người có cảm giác tự tử khi trời mưa.
   
When there is a thunderstorm brewing, some people complain of the air being ‘heavy’ and of feeling irritable, moody and on edge. They may be reacting to the fact that the air can become slightly positively charged when large thunderclouds are generating the intense electrical fields that cause lightning flashes. The positive charge increases the levels of serotonin (a chemical involved in sending signals in the nervous system). High levels of serotonin in certain areas of the nervous system make people more active and reactive and, possibly, more aggressive. When certain winds are blowing, such as the Mistral in southern France and the Fohn in southern Germany, mood can be affected – and the number of traffic accidents rises. It may be significant that the concentration of positively charged particles is greater than normal in these winds. In the United Kingdom, 400,000 ionizers are sold every year. These small machines raise the number of negative ions in the air in a room. Many people claim they feel better in negatively charged air. Khi có một cơn mưa bão, một số người phàn nàn về không khí “nặng” và cảm thấy khó chịu, buồn rầu và nguy khốn. Họ có thể bị phản ứng với thực tế rằng không khí có thể trở nên tích điện dương khi sấm sét lớn tạo ra các điện trường cường độ cao gây nên các tia sét. Điện tích dương làm tăng mức serotonin (một chất hóa học liên quan đến việc gửi tín hiệu vào hệ thần kinh). Mức serotonin cao ở một số khu vực của hệ thần kinh làm cho người ta hoạt động nhiều hơn và phản ứng hơn, có thể là hung dữ hơn. Khi gió thổi mạnh, chẳng hạn như Mistral ở miền nam nước Pháp và Fohn ở miền nam nước Đức, tâm trạng có thể bị ảnh hưởng – và số vụ tai nạn giao thông tăng lên. Có thể đáng kể các hạt tích điện dương lớn hơn bình thường trong những cơn gió này. Ở Anh, có khoảng 400,000 máy lọc không khí được bán hàng năm. Những máy móc nhỏ này làm tăng số ion âm trong không khí trong phòng. hiều người cho rằng họ cảm thấy tốt hơn trong không khí tích điện âm.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 3, Test 3, Reading Passage 3 – Highs & Lows được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 3, Test 3, Reading Passage 3 – Highs & Lows

 

Cambridge IELTS 3: Test 4 – Reading Passage 1 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 3: Test 3 – Reading Passage 2 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngCÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:


Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!