Cam 3, Test 1, Reading Pas 2 – Dịch tiếng Việt – The risk of cigarette smoke


Cambridge Ielts 3 – Test 1 – Passage 2

The risk of cigarette smoke———————————-

DỊCH TIẾNG VIỆTDo chưa có thời gian làm nên bài dịch tạm được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.The risk of cigarette smoke

Hiểm họa của khói thuốc lá

 

Discovered in the early 1800s and named nicotianine, the oily essence now called nicotine is the main active ingredient of tobacco. Nicotine, however, is only a small component of cigarette smoke, which contains more than 4,700 chemical compounds, including 43 cancer-causing substances. In recent times, scientific research has been providing evidence that years of cigarette smoking vastly increases the risk of developing fatal medical conditions.  Được phát hiện vào đầu những năm 1800 và được đặt tên nicotianine, loại dầu mà bây giờ gọi là nicotine được xem là thành phần hoạt tính chính của thuốc lá. Tuy nhiên, Nicotine chỉ là một phần nhỏ của khói thuốc lá, trong đó có hơn 4700 hợp chất hóa học, bao gồm 43 chất gây ung thư. Trong thời gian gần đây, nghiên cứu khoa học đã có những bằng chứng chứng minh rằng việc hút thuốc lá lâu năm sẽ tăng đáng kể nguy cơ phát triển các điều kiện y tế gây tử vong.
   
In addition to being responsible for more than 85 per cent of lung cancers, smoking is associated with cancers of, amongst others, the mouth, stomach and kidneys, and is thought to cause about 14 per cent of leukemia and cervical cancers. In 1990, smoking caused more than 84,000 deaths, mainly resulting from such problems as pneumonia, bronchitis and influenza. Smoking, it is believed, is responsible for 30 per cent of all deaths from cancer and clearly represents the most important preventable cause of cancer in countries like the United States today.  Ngoài việc chịu trách nhiệm cho hơn 85 phần trăm của bệnh ung thư phổi, hút thuốc lá còn liên quan đến các bệnh ung thư khác như miệng, dạ dày và thận, và được cho là tác nhân gây ra khoảng 14 phần trăm bệnh bạch cầu và ung thư cổ tử cung. Năm 1990, hút thuốc lá gây ra hơn 84,000 ca tử vong, chủ yếu là do các vấn đề như viêm phổi, viêm phế quản và cúm. Người ta tin rằng hút thuốc lá là nguyên nhân của 30 phần trăm tất cả các ca tử vong do ung thư và là đại diện rõ ràng nhất cho tác nhân gây ung thư có thể phòng ngừa quan trọng nhất ở các nước như Hoa Kỳ ngày nay.
   
Passive smoking, the breathing in of the side-stream smoke from the burning of tobacco between puffs or of the smoke exhaled by a smoker, also causes a serious health risk. A report published in 1992 by the US Environmental Protection Agency (EPA) emphasized the health dangers, especially from side-stream smoke. This type of smoke contains more, smaller particles and is therefore more likely to be deposited deep in the lungs. On the basis of this report, the EPA has classified environmental tobacco smoke in the highest risk category for causing cancer. Hút thuốc thụ động tức hít khói từ việc hít và nhả khói thuốc của những người hút, cũng gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Một báo cáo được công bố vào năm 1992 do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã nhấn mạnh những nguy hiểm về sức khỏe, đặc biệt là từ khói thuốc. Loại khói này chứa nhiều hơn các hạt nhỏ và do đó có nhiều khả năng bị lắng đọng sâu trong phổi. Trên cơ sở báo cáo này, EPA đã xếp khói thuốc trong môi trường là các loại nguy cơ cao gây ung thư.
   
As an illustration of the health risks, in the case of a married couple where one partner is a smoker and one a non-smoker, the latter is believed to have a 30 per cent higher risk of death from heart disease because of passive smoking. The risk of lung cancer also increases over the years of exposure and the figure jumps to 80 per cent if the spouse has been smoking four packs a day for 20 years. It has been calculated that 17 per cent of cases of lung cancer can be attributed to high levels of exposure to second-hand tobacco smoke during childhood and adolescence.  Như một minh họa về những rủi ro sức khỏe, trong trường hợp một cặp vợ chồng mà một người là người hút thuốc và một người không hút thuốc thì người không hút thuốc được cho là có 30 phần trăm nguy cơ tử vong do bệnh tim vì hút thuốc thụ động. Nguy cơ ung thư phổi cũng tăng lên trong những năm qua và con số này sẽ tăng vọt đến 80 phần trăm nếu người chồng hay vợ hút bốn gói một ngày trong 20 năm. Người ta đã tính toán rằng 17 phần trăm các trường hợp ung thư phổi có thể do việc tiếp xúc với việc hút thuốc lá thụ động trong thời thơ ấu và niên thiếu quá lâu.
   
A more recent study by researchers at the University of California at San Francisco (UCSF) has shown that second-hand cigarette smoke does more harm to non-smokers than to smokers. Leaving aside the philosophical question of whether anyone should have to breathe someone else’s cigarette smoke, the report suggests that the smoke experienced by many people in their daily lives is enough to produce substantial adverse effects on a person’s heart and lungs. Một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở San Francisco (UCSF) đã chỉ ra rằng việc hút thuốc lá thụ động gây hại nhiều cho người không hút thuốc so với những người hút thuốc. Gác lại những câu hỏi triết lý là ai sẽ là người phải hít thở khói thuốc lá của người khác, bản báo cáo này cho thấy khói thuốc tác động đến nhiều người trong cuộc sống hàng ngày là đủ để tạo ra hiệu ứng bất lợi đáng kể về tim và phổi cho họ.
   
The report, published in the Journal of the American Medical Association (AMA), was based on the researchers’ own earlier research but also includes a review of studies over the past few years. The American Medical Association represents about half of all US doctors and is a strong opponent of smoking. The study suggests that people who smoke cigarettes are continually damaging their cardiovascular system, which adapts in order to compensate for the effects of smoking. It further states that people who do not smoke do not have the benefit of their system adapting to the smoke inhalation. Consequently, the effects of passive smoking are far greater on non-smokers than on smokers.  Báo cáo được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA), dựa trên nghiên cứu trước đó cũng bao gồm việc xem xét các nghiên cứu trong vài năm qua. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đại diện cho khoảng một nửa tất cả các bác sĩ Mỹ đã kịch liệt phản ánh việc hút thuốc. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc lá liên tục sẽ gây tổn hại hệ thống tim mạch khi phải điều chỉnh để bù đắp cho những tác động của việc hút thuốc. Các nhà khoa học cũng nói thêm rằng những người không hút thuốc không được hưởng lợi ích của hệ thống thích nghi với việc hít phải khói. Do đó, những ảnh hưởng của việc hút thuốc thụ động của người không hút thuốc lớn hơn nhiều so với người hút thuốc.
   
This report emphasizes that cancer is not caused by a single element in cigarette smoke; harmful effects to health are caused by many components. Carbon monoxide, for example, competes with oxygen in red blood cells and interferes with the blood’s ability to deliver life giving oxygen to the heart. Nicotine and other toxins in cigarette smoke activate small blood cells called platelets, which increases the likelihood of blood clots, thereby affecting blood circulation throughout the body. Báo cáo này nhấn mạnh rằng ung thư không phải là do một yếu tố duy nhất trong khói thuốc lá mà các ảnh hưởng có hại đến sức khỏe gây ra bởi nhiều thành phần. Ví dụ carbon monoxide khi phối hợp với oxy trong các tế bào máu đỏ sẽ cản trở khả năng của máu để cung cấp cho oxy đến tim. Nicotine và các chất độc khác trong khói thuốc lá kích hoạt các tế bào máu nhỏ gọi là tiểu cầu sẽ làm tăng khả năng đông máu, từ đó ảnh hưởng đến việc lưu thông máu đi khắp cơ thể.
   
The researchers criticize the practice of some scientific consultants who work with the tobacco industry for assuming that cigarette smoke has the same impact on smokers as it does on non-smokers. They argue that those scientists are underestimating the damage done by passive smoking and, in support of their recent findings, cite some previous research which points to passive smoking as the cause for between 30,000 and 60,000 deaths from heart attacks each year in the United States. This means that passive smoking is the third most preventable cause of death after active smoking and alcohol-related diseases. Các nhà nghiên cứu cũng phê bình một số chuyên gia tư vấn khoa học khi làm việc với các ngành công nghiệp thuốc lá khi giả định rằng khói thuốc có tác động tương tự trên người hút thuốc cũng như trên những người không hút thuốc. Họ cho rằng những nhà khoa học đó đang đánh giá thấp những thiệt hại do hút thuốc thụ động, và để hỗ trợ các phát hiện gần đây, họ đã trích dẫn một số nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng việc hút thuốc thụ động là nguyên nhân cho khoảng 30,000 đến 60,000 ca tử vong do nhồi máu cơ tim mỗi năm tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa rằng hút thuốc thụ động là nguyên nhân tử vong có thể ngăn ngừa đứng thứ 3 sau hút thuốc chủ động và các bệnh liên quan đến rượu.
   
The study argues that the type of action needed against passive smoking should be similar to that being taken against illegal drugs and AIDS (SIDA). The UCSF researchers maintain that the simplest and most cost-effective action is to establish smoke-free work places, schools and public places. Nghiên cứu này cho rằng loại hành động cần thiết để chống hút thuốc thụ động phải tương tự như việc đang được thực hiện đối với các loại thuốc bất hợp pháp và bệnh AIDS (SIDA). Các nhà nghiên cứu UCSF xác nhận rằng các hành động hiệu quả và đơn giản nhất là thiết lập những nơi làm việc, trường học và nơi công cộng không khói thuốc.

 Trên đây là bài dịch tiếng Việt của Cambridge 3, Test 1, Reading Passage 2 – The risk of cigarette smoke được lấy nguồn từ trang  http://www.tonyenglish.vn/ để phục vụ người tự học.
Ielts Ngân Hoa đang tiến hành hoàn thiện các bài dịch bao gồm bảng từ vựng và giải thích đáp án dần. Các bạn xem các bài làm đầy đủ do Ielts-Ngân Hoa làm Tại Đây.


Dù có cố gắng đến đâu, bài dịch vẫn có thể có sai sót. Rất hoan nghênh sự góp ý của các bạn qua mục comment cuối bài.


Answer with explanation, highlighted vocabularies of Cambridge 3, Test 1, Reading Passage 2 – The risk of cigarette smoke

 

Cambridge IELTS 3: Test 1 – Reading Passage 3 – Answer explanation with keyword tables & Translation


Cambridge IELTS 3: Test 1 – Reading Passage 1 – Answer explanation with keyword tables & Translation

 


P/s: Ngoài những bài giảng online cho những người tự học tiếng Anh, Ielts, nếu muốn học kỹ và chất lượng hơn với các lớp học ít người, học phí thấp các bạn có thể tham gia các lớp luyện thi Ielts offline trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội do chính Ms. Ngân Hoa giảng dạy nhé.
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp thêm cho bài dịch và giải thích, bạn hãy comment bên dưới hoặc đặt câu hỏi trên Group FB dưới đây mà Ms. Ngân Hoa thường viết bài nhé.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.pngCÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA


Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:


Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Academic vocabularies


Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐHLeave a Reply

KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 9

Ielts – Ngân Hoa Facebook

Chat trực tiếp Ms.Ngân Hoa qua Fb (click ảnh)

Categories

KHAI GIẢNG LỚP IELTS

HỌC ONLINE VỚI Ms. NGÂN HOA

error: Content is protected !!